دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 6-191 
تبیین رابطه انگیزشهای مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی

سید حسن حسینی؛ محمد مهدی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی؛ امید مراغه