شناسایی و رتبه بندی مولفه های طرح ریزی بهینه تمرینات صحرایی گردان های تکاور نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت نظامی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانش آموخته ی مدیریت نظامی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

این مطالعه داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کیفی و دادههای حاصل از پرسشنامه با روش کمی، با نرم افزار Spss از میانگین، انحراف معیار و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج آزمون t مؤلفه های ارتقاء طرح ریزی تمرینات صحرایی گردان های تکاور نزاجا نشان داد که میزان طرح ریزی تمرینات صحرایی گردان های تکاور نزاجا با میانگین 1579 می باشد که بر اساس آزمون t مشخص شد که تمام مؤلفه های بررسی شده در ارتقای طرح ریزی تمرینات صحرایی گردان های تکاور نزاجا در سطح اطمینان 85 درصد معنادار می باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که مؤلفه های برنامه ریزی و توزیع طرح ها و برنامه ریزی
تمرین به ترتیب مهم ترین مولفه های نحوه ارتقاء طرح ریزی تمرینات صحرایی گردان های تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the components of optimal planning of field exercises of Nezaja Ranger Battalions

نویسندگان [English]

  • ahmad mehdi jamali 1
  • hassan rezayi 2
  • sohrab mohammadi nasab 3
1 Master of Military Management, Command University and AJA Headquarters
2 Assistant Professor of Climatology, Imam Ali Officer University
3 Graduated from Military Management, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

In this study, the collected data were analyzed using qualitative analysis and the data obtained from the questionnaire were quantified using mean Spss software, standard deviation and one-sample t-test. The results of t-test components of field training promotion of Nezaja Ranger Battalions showed that the amount of field training planning of Nezaja Ranger Battalions is 1579 on average. Based on t-test, it was determined that all components studied in improving field training planning Nezaja Ranger Battalions are significant at 85% confidence level. Also, the results of Friedman test show that the components of planning and distribution of plans and training planning are the most important components of how to improve the planning of field exercises of the Ranger Battalions of the Army of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • field training
  • Ranger Battalion