شناسایی و اولویت بندی شاخصهای پیاده سازی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات در سازمان های دفاعی و نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه امام علی

2 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.

چکیده

کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ) ITIL ( یکی از پذیرفته شده ترین چارچوب های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات میباشد که شیوه های رفتاری در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را توصیف می کند و از تولید استراتژی تا ارتقاء و بهبود خدمات مداوم را در بر میگیرد. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی شاخص های پیادهسازی موفق کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دفاعی و نظامی است. بنابراین تحقیق حاضر از گروه تحقیقات کاربردی است که به روش آمیخته )کیفی کمی( انجام پذیرفته است. برای این منظور - در گام کیفی با مرور اسناد، کتب و مقالات علمی، شاخص های تاثیرگذار در پیاده سازی ITIL در سازمان های دفاعی و نظامی شناسایی و با کمک خبرگان و روش دلفی اعتبارسنجی و کیفی سازی گردیدند. سپس در فاز کمی با کمک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی ) Fuzzy ANP ( شاخص های منتخب مقایسه و اولویت بندی گردیدند. بکارگیری این رویکرد موجب میشود وابستگی شبکهای شاخصها به یکدیگر و همچنین عدم قطعیت مستتر در قضاوت های - ذهنی خبرگان در فرآیند تحقیق لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the implementation indicators of the IT infrastructure library in defense and military organizations

نویسندگان [English]

  • ali khalili 1
  • farhad hadi nejad 2
1 PhD in Information Technology Management, Allameh Tabatabai University, Lecturer at Imam Ali University
2 Assistant professor, Department of Health Management and Economics, Faculty of Medicine, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

ITIL Infrastructure Library (ITIL) is one of the most accepted IT service management frameworks that describes behavioral practices in IT service management and ranges from strategy development to continuous service improvement and improvement. , Identifying and prioritizing the indicators of successful implementation of the ICT library in defense and military organizations, so the present study is from the group of applied research that has been done in a mixed method (qualitative quantitative). Review of documents, books and scientific articles, effective indicators in the implementation of ITIL in defense and military organizations were identified and validated and qualified with the help of experts and Delphi method. Selected indicators were compared and prioritized, using this approach to take into account the interdependence of indicators networks and also the hidden uncertainty in the experts' mental judgments in the research process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT infrastructure library
  • fuzzy network analysis process
  • Delphi method
  • defense and military organizations