بررسی اثر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم گیری فرماندهان نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی

2 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم گیری مدیران و فرماندهان نزاجا می باشد. این مقاله پس از یک نگاه کلی به پیشینه تحقیق نه متغیر در رابطه با تاثیر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم گیری فرماندهان نزاجا
شناسایی کرده و آنها را درقالب یک پرسش نامه استاندارد تهیه نموده است. پس از تشخیص جامعه آماری پرسش نامه در اختیار مجموعه ای از کارشناسان نزاجا و خبرگان نظامی قرار گرفت و پس از تکمیل و تجمیع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد سامانه مدیریت دانش سهم بسیار بالایی در تسهیل مبادله، بهبود جستجو و استفاده بهینه از اطلاعات، افزایش دقت، سرعت و بهره وری داشته است. همچنین استفاده از سامانه مدیریت دانش در نهادینه و هدفمند نمودن تصمیم گیری ها در نزاجا بسیار موثر می باشد. عدم وجود به عنوان مولفه مرکزی سامانه مدیریت دانش و همچنین عدم وجود استراتژی » مراکز دانش «جهت مدیریت و انتقال دانش از نیازهای نزاجا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of knowledge management system on the decision-making power of Nezaja commanders

نویسندگان [English]

  • ali asghar salar nejad 1
  • behnam abdi 2
  • majid maleki 2
1 PhD Student in Information Technology Management, Smart Business Orientation, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management system on the decision-making power of managers and commanders of Nezaja. This article takes an overview of the nine-variable research background on the impact of knowledge management system on the decision-making power of Nezaja commanders.
Has identified and prepared them in the form of a standard questionnaire. After identifying the statistical population, the questionnaire was given to a group of military experts and military experts, and after completion and aggregation, it was reviewed and analyzed. The results showed that knowledge management system has a very high contribution in facilitating exchange, improving search and optimal use of information, increasing accuracy, speed and efficiency. Also, the use of knowledge management system is very effective in institutionalizing and targeting decisions in Nezaja. Lack of as a central component of knowledge management system and also the lack of strategy of "knowledge centers" to manage and transfer knowledge is one of the needs of Nezaja.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • knowledge management system
  • the impact of the system on decision-making power
  • decision-making power of Nezaja managers