تبیین رابطه انگیزشهای مدیریتی مدیران و سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه افسری امام علی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد انگیزش مدیران و سلامت سازمانی میباشد. انگیزش مدیران دارای ابعاد هفت گانه شخصیت مقتدر، انجام بازیهای رقابتی، ایجاد موقعیت های رقابتی، ایفای نقش اثباتی، تحمیل خواسته ها، متمایز بودن از گروه و انجام وظایف معمول اداری می باشد و سلامت سازمانی دارای ابعاد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و
تاکید علمی می باشد. با توزیع پرسشنامه های استاندارد و جمع آوری داده ها، ابتدا اقدام به برازش مدل و سپس به بررسی فرضیات براساس ضریب همبستگی پیرسون شد. نتایج در سطح اطمینان 88 درصد حاکی از وجود رابطه مثبت و قوی بین انگیزش مدیران و ابعاد آن با سلامت سازمانی بوده است، به عبارت دیگر با افزایش انگیزش های مدیریتی، سازمان سالمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between managers' managerial motivations and organizational health

نویسندگان [English]

  • seyed hasan hoseini 1
  • mohammad mahdi 1
  • ebrahim hajipoor 1
  • amjad ozma 1
  • omid maragheh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 PhD student in Business Management and lecturer at Imam Ali Officer University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the dimensions of managers' motivation and organizational health. Motivation of managers has seven dimensions of powerful personality, playing competitive games, creating competitive situations, playing a positive role, imposing demands, being different from the group and performing routine administrative tasks. Organizational health has the dimensions of institutional unity, manager influence, consideration , Construction, resource support, morale and The emphasis is scientific. By distributing standard questionnaires and collecting data, first the model was fitted and then the hypotheses based on Pearson correlation coefficient were examined. The results at 88% confidence level indicate a positive and strong relationship between managers' motivation and its dimensions with organizational health, in other words, with increasing managerial motivation, the organization will be healthier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial motivation
  • managers
  • organizational health