تاثیر سرمایه اجتماعی بر پیاده سازی ارکان اقتصاد مقاومتی در سازمانهای نظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی رویکرد مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشگاه امام علی

3 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی اسوه

چکیده

در این پژوهش برای گردآوری داده ها جهت تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و همچنین به منظور تحلیل سؤالات از روش میدانی بهرهگیری شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نظامی یکی از یگانهای نظامی می باشد که تعداد این افراد حدود 18 هزار نفر بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم کوکران، 735 نفر به عنوان نمونه از روش نمونهگیری، تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند . ابزار جمعآوری دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد میباشد که روایی صوری تعیین و پایایی 4مورد تأیید قرار گرفت و به منظور تجزیه و / پرسشنامه نیز با توجه به ضریب آلفای کرونباخ مقدار 993 تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها و ترسیم جداول و نمودارها و برای تعیین تاثیر متغیرهای موجود در تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت رد یا تأیید هر یک از فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که
سرمایه اجتماعی بر پیاده سازی ارکان اقتصاد مقاومتی در سازمانهای نظامی با در نظر گرفتن نقش میانجی رویکرد مدیریت جهادی تأثیر دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Capital on the Implementation of the Pillars of Resistance Economy in Military Organizations Considering the Mediating Role of the Jihadi Management Approach

نویسندگان [English]

  • mostafa radsar 1
  • mehdi mohammadi 2
  • ali akbar peyvasteh 3
1 PhD in Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University
2 PhD student in Financial Economics, Department of Economics, Imam Ali University
3 Assistant Professor, Department of Management, Osweh Higher Education Institute
چکیده [English]

In this research, the library method has been used to collect data to compile the research literature and also the field method has been used to analyze the questions. The statistical population includes all military personnel of one of the military units, the number of which is about 18 thousand people, of which 735 people were selected using the Cochran volume formula as a sample of stratified random sampling method. The data collection tool in the present study is a standard questionnaire in which the face validity was determined and the reliability of 4 was confirmed. In the research and data analysis, to confirm or confirm each of the research hypotheses, Pearson correlation test and path analysis of SPSS and LISREL software were used. The results showed that Social capital has an effect on the implementation of the pillars of resistance economics in military organizations, considering the mediating role of the jihadi management approach. Finally, practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • resistance economy
  • jihadi management
  • military organization