بررسی تأثیر توانمند سازی، کار گروهی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

جامعه آماری این پژوهش 117 نفر از کارکنان دانشگاه های اجا می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی پیمایشی محسوب میشود. مدل تحقیق با نمونه ای - متشکل از 173 نفر از کارکنان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای مستقل تحقیق توانمندسازی، کارگروهی و آموزش کارکنان بوده و متغیر وابسته
تحقیق تعهد سازمانی است. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری و برای تحلیل اولیه داده ها از SPSS و برای آزمون فرضیه های مدل، از مدلسازی معادلات ساختاری ) SEM ( استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد کارگروهی، توانمندسازی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی در یکی از دانشگاههای اجا تأثیرگذار است. آموزش کارکنان بیشترین تاثیر را بر تعهد
سازمانی داشته و کارگروهی و توانمندسازی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین با توجه به t-Value های بدست آمده نشان داده شده است که متغیرها از سطح معناداری خوبی برخوردارند. متناسب با نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of empowerment, teamwork and staff training on organizational commitment

نویسندگان [English]

  • mohsen najafi 1
  • mojtaba maleki 2
  • shabnam khorani 3
1 PhD Student in Public Management, Organizational Behavior, School of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 PhD in Business Management, Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran
3 PhD Student in Public Administration, majoring in Human Resource Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The statistical population of this study is 117 employees of AJA universities. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The research model was evaluated with a sample - consisting of 173 employees and using a simple random sampling method. The independent variables of the research are empowerment, group work and staff training and the dependent variable of the research is organizational commitment. The necessary information for the present study was collected using a standard questionnaire and SPSS was used for initial data analysis and structural equation modeling (SEM) was used to test the model hypotheses. It is effective in one of the AJA universities, staff training has the greatest impact on organizational commitment, and teamwork and empowerment are in the next ranks, and also according to the obtained t-values, it has been shown that the variables have a good level of significance. In accordance with the obtained results, practical suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • teamwork
  • staff training
  • organizational commitment