بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر رضایت از زندگی و رضایت زناشویی خانواده های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

2 مدرس دانشگاه افسری امام علی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزش تاب آوری خانواده و بررسی اثربخشی آن بر رضایت از زندگی و رضایت زناشویی خانواده های  انجام شد. روش: تحقیق، نیمه آزمایشی با دو طرح پیش آزمون و  پس آزمون با گروه کنترل و طرح یک گروهی با اندازه گیری مکرر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، جامعه مورد بررسی برای انتخاب گروه‌های آزمایش و کنترل شامل 500 خانواده نظامی و برای تعیین اثربخشی مداخلات آموزشی شامل 34 خانواده نظامی می‌باشد که از طریق روش‌های نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌های رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در پیش آزمون، پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در سطح معناداری(01/0P ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نشان دادند که میزان تغییرپذیری رضایت از زندگی در والدینی که تحت آموزش برنامه تا بآوری قرار گرفتند، از والدینی تحت این آموزش قرار نگرفتند، بیشتر بود. ولی بین میزان رضایت زناشویی گروه کنترل و آزمایش، تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن بودند که بین دو گروه تعیین‌شده به‌عنوان گروه آزمایشی و گواه در این مطالعه، پس از اجرای بسته آموزشی و انجام مداخلات روان‌شناختی، تفاوت معناداری در زمینه برخورداری از رضایت از زندگی وجود دارد که این تفاوت را می‌توان متأثر از مداخلات آموزشی انجام‌شده و شرکت اعضای گروه آزمایشی در بسته آموزش تاب آوری خانواده دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of family resilience training on life satisfaction and marital satisfaction of military families

نویسندگان [English]

  • mehdi dadashi haji 1
  • alireza moghadam 2
  • yaser haji agha nejad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Lecturer at Imam Ali Officer University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to develop a family resilience education package and evaluate its effectiveness on life satisfaction and marital satisfaction of families. Method: The research was quasi-experimental with two pre-test and post-test designs with control group and one-group design with repeated measures. Using random sampling method, the study population includes 500 military families to select experimental and control groups and 34 military families to determine the effectiveness of training interventions that were selected through purposive sampling methods. Also, life satisfaction and marital satisfaction questionnaires were used in the pre-test and post-test to examine the research variables. Results: The data were analyzed using analysis of covariance at a significant level (P /0 0.01) and showed that the variability of life satisfaction in parents who were trained in the program to believe, from parents under this They were not trained, it was more. But there was no difference between the marital satisfaction of the control and experimental groups. Conclusion: The results of this study showed that there is a significant difference in life satisfaction between the two groups designated as experimental and control groups in this study, after the implementation of the educational package and psychological interventions. This difference can be Affected by the educational interventions performed and the participation of the members of the experimental group in the family resilience training package.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • family resilience
  • military families
  • life satisfaction
  • marital satisfaction