اهداف و چشم انداز

یکی از مهم ترین ارکان هر سازمان و یا مرز و بومی، نیروی انسانی است. هدف اصلی نشریه مدیریت سرمایه انسانی دفاعی بالا بردن دانش، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حفظ و ارتقاء منابع انسانی در زمینه دفاعی است.

ما در اینجا سعی داریم با کمک شما عزیزان بستری را برای رشد و ارتقاء مدیریت سرمایه های انسانی دفاعی فراهم کنیم. از این رو از تمام پژوهشگرانی که در زمینه های زیر مقاله چاپ نشده دارند استقبال می کنیم:

 

  • ارتقاء فرهنگ نوآوری در سازمان های دفاعی
  • ایجاد فرهنگ مدیریت در سازمان های دفاعی
  • ایجاد محیطی مناسب جهت نوآوری در سازمان های دفاعی
  • انتقال و تبادل اطلاعات و تجربیات به منظور توانمندسازی کارکنان
  • نقش سرمایه های نامشهود سازمانی در راستای توان دفاعی