راهنمای نویسندگان

از کلیه استادان و پژوهش‌گران گرامی که مقاله‌های خود را برای چاپ به این مجله ارسال می‌کنند، تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه کنند:

 1- مقاله در محیط نرم‌افزار Word (حاشیه‌ها از هر طرف، 3 سانتی‌متر) با قلم فارسی BNazanin 13 و قلم انگلیسی Times New Roman 12، فاصله بین خطوط 15.1 سانتی‌متر و در حداکثر 20 صفحه با برگردان چکیده مقاله و منابع به زبان انگلیسی تایپ شود و از طریق وب‌سایت مجله به نشانی http://jdhcm.iamu.ac.ir  به دفتر مجله ارسال شود.

 2-  در شیوه ارجاع دهی موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

*روش نوشتن ارجاعات در داخل متن

- کلیه منابع در داخل متن به فارسی نوشته شود و معادل اسامی لاتین در پاورقی به صورت ذکر نام خانوادگی و حروف اول نام و نام وسط برای تک تک اسامی ذکر شود.

 - اگر گفتار یا نوشتاری از دیگران به صورت نقل قول مستقیم در مقاله استفاده شود لازم است نوشته در داخل علامت «      » قرار گیرد.

 - اگر نقل قول مستقیم بیش از دو سطر باشد، بهتر است به صورت یک پاراگراف جداگانه، بدون گیومه، نوشته شود و کل نقل قول یک سانتی‌متر از راست تورفتگی داشته باشد.

 - اگر نقل قولی از نقل قول فرد دیگری ارائه شود، باید به جای گیومه زوجی از گیومه منفرد (´   ´) استفاده شود.

 - در انتهای نقل قول، نام خانوادگی منبع اصلی، سال انتشار، و شمارۀ صفحه در داخل پرانتز به شکل نمونه (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه) ذکر می‌گردد.

 - اگر از گفتار یا نوشتاری به صورت غیر‌مستقیم استفاده گردد، لازم است نشان و سال انتشار نوشته شود. البته بهتر است شماره صفحه نیز (به ویژه در مورد کتب) ذکر گردد.

 - باید توجه داشت که آدرس کامل ارجاعات داخل متن در قسمت پایان مقاله در فهرست منابع و مآخذ درج می‌گردد.

 - در صورت تکرار ارجاعات به‌طور متوالی در داخل متن، به جای نوشتن نام خانوادگی و سال از واژۀ «همان» استفاده می‌گردد.

 *روش نوشتن ارجاعات در پاورقی

- معادل لاتین اسامی خارجی، اصطلاحات تخصصی و شکل کاملِ سر واژه‌ها باید یک بار و در اولین مورد، در پاورقی درج گردند.

 - هرگاه نویسنده بخواهد کتاب یا منبع دیگری برای استفاده بیشتر علاقه‌مندان معرفی کند آن را در پاورقی می‌آورد.

 - پاورقی‌های فارسی راست‌چین و با شماره‌گذاری فارسی، و پاورقی‌های انگلیسی چپ‌چین و با شماره‌گذاری انگلیسی باشد.

 *روش نوشتن ارجاعات در فهرست منابع

- در تمام متن مقاله برای ارجاعات باید از اعداد فارسی استفاده ‌شود.

 - ترتیب توالی ارجاع‌دهی در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر می‌شود.

 - فهرست منابع و مآخذ به ترتیب نام خانوادگی مؤلفان بر حسب حروف الفبا تنظیم می‌شود.

 - جداسازی اطلاعات مربوط به منابع با نقطه و جداسازی اجزاء مختلف هریک از این اطلاعات با ویرگول صورت می‌گیرد.

 قالب کلی تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع

روش تهیه به صورت زیر است:

 - کتاب با یک نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

 - کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

 - کتاب با سه نویسنده: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول. نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده سوم، نام نویسنده سوم. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

 - اثری که دارای سه تا پنج مؤلف باشد: در متن گزارش و در بخش منابع نخستین بار که به آن اثر اشاره می‌شود، باید نام تمامی نویسندگان ذکر شود، اما در اشارات بعدی و یا در مواردی که یک اثر دارای شش نویسنده باشد، فقط نام نخستین نویسنده و به دنبال آن [و همکاران] (معادلet al  در زبان انگلیسی) نوشته می‌شود.

 - نشر کتاب به‌وسیله نویسنده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان کتاب، جلد، شماره چاپ. محل انتشار: ناشر.

 - نشر کتاب توسط سازمان یا مؤسسه: نام سازمان یا مؤسسه. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان اثر. محل انتشار: ناشر.

 - نشر کتاب به‌وسیله ویراستار یا گردآورنده: نام خانوادگی گردآورنده، نام گردآورنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان اثر. محل انتشار: ناشر.

 - کتاب‌های ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر به زبان اصلی (داخل پرانتز). عنوان کتاب، شماره چاپ، جلد، مترجم، سال انتشار (داخل پرانتز). محل انتشار: ناشر.

 - مقاله‌ای از یک مجله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره، صفحات.

رساله و پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل). عنوان رساله یا پایان‌نامه. رساله یا پایان‌نامه دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه مورد نظر.

 - مقاله‌های ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر (داخل پرانتز). عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (داخل پرانتز). محل انتشار. شماره، شماره صفحات، تاریخ انتشار به زبان اصلی (داخل پرانتز).

 - در تنظیم منابع لاتین، نام خانوادگی نویسنده و حرف اول نام اول و نام وسط ذکر گردد.

 - در کتب و پایان‌نامه‌ها عنوان کتاب و پایان‌نامه به صورت ایتالیک (ایرانیک) درج شود.

 - در مورد مقالات، عنوان مجله و دوره به صورت ایتالیک ذکر گردد و در صورت مشخص نبودن دوره، شماره به صورت ایتالیک درج شود.

 3- مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

 3.1- در صفحه جلد مقاله فقط عنوان کامل مقاله، نام نویسنده (نویسندگان) (نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال، نشانی و کد پستی، شماره تلفن، نمابر و رایانامه نویسنده (نویسندگان) به فارسی و انگلیسی درج شود.

 3.2- صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده ساختاریافته مقاله به زبان فارسی(حداکثر 250 کلمه) و واژه‌های کلیدی باشد:

 واژه‌های کلیدی: لازم است حداقل 3 و حداکثر 5 واژه کلیدی در انتهای بخش چکیده ارائه شود.

 3.3- صفحه سوم تا انتهای مقاله شامل بخش‌های زیر باشد:

 *  مقدمه: این بخش از مقاله شامل مروری بر موضوع پژوهش، بیان مسئله، اهمیت و هدف آن، مبانی نظری و پیشینه پژوهش و سایر موارد مرتبط (به‌صورت بخش‌های جداگانه) است.

 *  روش پژوهش: این بخش از مقاله شامل پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش، الگوها و متغیرهای پژوهش، روش‌های آماری تجزیه و تحلیل یافته‌ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش، روش گردآوری داده‌ها و سایر موارد مرتبط است.

 * یافته‌های پژوهش: این بخش از مقاله شامل ارائه نتایج آماری و سایر یافته‌های پژوهش است.

 *   بحث و نتیجه‌گیری: این بخش از مقاله شامل بحث، بررسی و ارائه تفسیر بیشتر در مورد دلایل دستیابی به یافته‌ها و نتایج پژوهش، مقایسه یافته‌ها و نتایج با یافته‌های پژوهش‌های پیشین، محدودیت‌های پژوهش، ارائه پیشنهادها و سایر موارد مرتبط است.

* منابع و مآخذ برابر گزینه 2 (شیوه ارجاع دهی):

 *  چکیده انگلیسی: لازم است چکیده مقاله به زبان انگلیسی به انضمام  Keywords در انتهای مقاله ارائه شود.

 3.4- در صورتی که ابزار جمع‌آوری داده‌های مقاله پرسش‌نامه باشد لازم است پرسش‌نامه بکار گرفته شده در انتهای مقاله ارائه شود.

 4- مقاله‌های فرستاده شده نباید در مجله‌های فارسی زبان داخل و خارج از کشور چاپ شده باشد. هم‌چنین، نباید به صورت هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.

5- مجله در ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقاله‌ها بدون تغییر در محتوای آن آزاد است.

 6- مجله از پذیرش مقاله‌هایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در این راهنما در آن رعایت نشده باشد، معذور است.

 7- مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده (نویسندگان) است.

 * مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌هایی اطلاق می‌شود که مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی، رساله دکتری یا پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باشد.

 ** داوری مقاله‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان اهمیت موضوع و نیاز سازمان های دفاعی به مطالب مقاله، میزان ارائه نظریه‌ها، الگو‌ها و فرضیه‌های بدیع مقاله، قدرت استدلال علمی نویسنده در طرح موضوع و أخذ نتیجه،کاربردی بودن، متناسب بودن روش پژوهش و فنون تحلیل آماری با ماهیت موضوع و فرضیه‌ها، کیفیت پیشنهادها و راه‌حل‌های ارائه شده در مقاله، میزان استفاده از منابع و مآخذ معتبر، مرتبط و کافی در ارتباط با موضوع مقاله انجام می‌شود. بدیهی است که پس از انجام فرایند داوری و پذیرش نهایی مقاله در هیأت تحریریه، گواهی پذیرش چاپ به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است که مقاله‌های غیرمرتبط با موضوع و هدف مجله و نیز مقاله‌های ترجمه شده مورد پذیرش و داوری قرار نمی‌گیرد.