دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1400 
تدوین راهبردهای تحول جذب و گزینش سرمایه های انسانی

صفحه 39-68

علی رجب زاده قطری؛ علی اصغر سالار نژاد؛ مجید ملکی