کشف و احصا پیشایندهای توانمند سازی مدیران، فرماندهان و نقش آن در خلاقیت (مطالعه موردی در یک واحد نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

توانمندسازی را به قادر سازی افرد برای انجام کار تعریف می­کنند. کارکنان توانمند با استفاده از ابعاد توانمندسازی قادر خواهند بود سازمان را از بحران نجات دهند و با ایجاد فرصتهای طلایی در کسب وکار تعهد و وفاداری خود را به سازمان نشان دهند. توانمند سازی کارکنان منجر به افزایش رضایت شغلی، تعهد بیشتر به سازمان وکاهش غیبت، جابه جایی، ترک خدمت و استرس شغلی می­شود. بنابرین در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران، فرماندهان و رابطه آن با خلاقیت در سازمان­های دولتی می پردازیم. هدف کلی تحقیق تعیین بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی و رابطه آن با خلاقیت می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به اینکه روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه و توزیع آن مقدور می­گردد لذا تحقیق از نوع پیمایشی می­باشد. حجم نمونه 152 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و نتایج استخراج شده از تحقیق نشان می­دهد که عوامل سازمانی، رهبری،پاداش، طراحی شغل و خلاقیت رابطه معنی داری با توانمندسازی مدیران و فرماندهان دارند. با امید به اینکه نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، مورد استفاده محققان، مسئولین، مدیران، فرماندهان و کارکنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discovering and counting the antecedents of empowering managers, commanders and its role in creativity (Case study in a military unit)

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi 1
  • seyed hassan hoseini 1
  • ebrahim hajipoor 1
  • mohammad gheyji 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 PhD student in geography and lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

Empowerment is defined as the ability of individuals to do work. Empowered employees will be able to save the organization from crisis by using the empowerment dimensions and show their commitment and loyalty to the organization by creating golden opportunities in business. Employee empowerment leads to increased job satisfaction, greater commitment to the organization, and reduced absenteeism, relocation, layoffs, and job stress. Therefore, in this study, we examine the factors affecting the empowerment of managers, commanders and its relationship with creativity in government organizations. The overall purpose of this study is to determine the factors affecting empowerment and its relationship with creativity. The present research is of an applied type and considering that the method of collecting information in this research is possible through a questionnaire and its distribution, therefore the research is of a survey type. The sample size was 152 people selected by random sampling method and the results extracted from the research show that organizational factors, leadership, reward, job design and creativity have a significant relationship with the empowerment of managers and commanders. Hopefully, the results of the present study will be used by researchers, officials, managers, commanders and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • organizational factors
  • rewards
  • job design
  • creativity