راهبرد ملی دفاعی در مواجهه هوشمندانه با شبکه های اجتماعی مجازی -رویکردی جامعه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه افسری امام علی

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی دفاعی در مواجهه هوشمندانه با شبکه های -اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط و مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 78 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها - در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Defense Strategy in Intelligently Dealing with Virtual Social Networks - A Sociological Approach

نویسندگان [English]

  • alireza akbar zadeh 1
  • soraya memar 2
  • mehdi mirzayi 1
  • alireza moghadam 3
1 Assistant Professor of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan
3 Doctor of Philosophy of Education and lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

The present study has been carried out with a sociological approach and with the aim of formulating a national defense strategy in intelligent confrontation with virtual social networks and with the method of quantitative content analysis and grounded theory. This study, while showing the need to change approaches from confrontational approaches to cultural and social approaches, examines cyberspace cycles and policies in the country and the strategies of other countries in the face of virtual social networks and introduces five strategies and finally to An approach has been reached that instead of focusing on the sender of the message, its focus is on the addressee and the recipient of the message. For this purpose, through interviews with 78 professors in the field of media and communications and members of the Supreme Virtual Council of the country, a national security strategy in the face of social networks has been developed. The results indicate that these strategies should be in the four areas of policy, hardware and software, culture and awareness and education in order to empower the audience against the harms of consuming this media, the ability to consciously and analytically deal with Create the dangers of social networks in them. Therefore, it should be said that lack of attention or lack of attention to the audience of social networks can cause problems for our national security at the micro, medium and macro levels. Finally, it can be concluded that with a cultural and social attitude and with a determination to solve existing problems and problems, active presence, participation and confrontation in this area should be replaced by passive observation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • strategy
  • cyberspace
  • contextual theory