طراحی مدل جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد مطالعه موردی (مرکز آموزش تکاور نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

 این پژوهش با هدف طراحی مدل جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در مرکز آموزش تکاور نزاجا انجام شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش تکاور نزاجا بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر شامل 8 خبره دانشگاهی و 10 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مدل طراحی شده در این پژوهش شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل ارتباطی و رفتاری، عوامل محیطی و پیامدهای به کارگیری کارکنان مستعد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for recruiting and retaining human resources capable of case study (Nezaja Ranger Training Center)

نویسندگان [English]

  • hamid arvand 1
  • ahad alah angazi ghods 2
1 Lecturer at Imam Ali Officer University
2 Student of University of Science and Research and lecturer of Imam Ali Military University
چکیده [English]

This research has been done with the aim of designing a model for attracting and retaining talented manpower in Nezaja Ranger Training Center. To achieve this goal, a case study and a qualitative research method have been used. The statistical population of the study included all commanders and staff of Nezaja Ranger Training Center. Using snowball sampling, 18 people including 8 university experts and 10 commanders and human resources managers were studied. The method of data collection was field and the tools of data collection were library studies and semi-structured interviews. In order to analyze the data, the content analysis method was used. Findings showed that the model designed in this study includes individual factors, organizational factors, communication and behavioral factors, environmental factors and consequences of employing talented employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design
  • recruitment and retention
  • talented manpower
  • Am