تدوین راهبردهای تحول جذب و گزینش سرمایه های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات، استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، مدرس گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دکتری تخصصی رشته مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

تحول سازمان، فرایندی برنامهریزی شده و نظاممند است که با بهرهگیری از ارزشها و اصول علوم رفتاری کاربردی در سازمانها، در پی افزایش اثربخشی فردی و سازمانی است. باتوجه به محوریت سرمایه انسانی در امر تحول سازمان ها، توجه به حوزه های مختلف سرمایه انسانی می تواند پایه گذار تحول در کل سازمان باشد. در این میان اولین بخش مورد توجه حوزه گزینش است. تحول در حوزه جذب و گزینش نزاجا نیازمند تدوین راهبردهای ویژه این حوزه است؛ از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده تا با استفاده از نظرات خبرگان راهبردهای حوزه جذب و گزینش با هدف نیل به شرایط مطلوب سرمایه انسانی و تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص نوشوندگی سرمایه های انسانی در نزاجا تدوین گردد.
بدین منظور درگام اول با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات حوزه جذب و گزینش و تشکیل ماتریس SWOT به تعیین وضع موجود و مطلوب نزاجا پرداخته ایم. در گام دوم با انجام تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب نزاجا، راهبردهای حوزه جذب و گزینش سرمایه انسانی نزاجا تدوین شده است. در گام سوم با هدف ارزیابی راهبردهای تدوین شده با کمک ماتریس QSPM راهبرد های این حوزه بررسی و اولویت بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که بازسازی ساختار مدیریت استخدام نزاجا و بسترسازی فرهنگی در جهت نهادینه کردن مفهوم عضویابی به جای عضوگیری از طریق تشکیل کمیته راهبردی عضویابی به منظور شناسایی و جذب هر چه بهتر استعدادها و نخبگان در گروه های پایه، ایجاد نظام نامه جامع جذب متخصصین و نخبگان متناسب با نیازهای نزاجا و ایجاد جذابیت های شغلی )تسهیلات، مزایا و...(در نزاجا نسبت به سایر سازمان های دولتی مهمترین راهبرد های تحولی در حوزه جذب سرمایه انسانی نزاجا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of transformation strategies for attracting and selecting human capital

نویسندگان [English]

  • ali rajabzadeh ghatri 1
  • ali asghar salarnejad 2
  • majid maleki 3
1 PhD in Production and Operations Management, Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
2 PhD in Information Technology Management, Smart Business Orientation, Lecturer of Management Department, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
3 PhD in Human Resource Management, Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University
چکیده [English]

Organizational transformation is a planned and systematic process that seeks to increase individual and organizational effectiveness by using the values ​​and principles of applied behavioral sciences in organizations. Considering the centrality of human capital in the transformation of organizations, paying attention to different areas of human capital can be the founder of change in the whole organization. Among these, the first part is the field of selection. Transformation in the field of recruitment and selection of Nezaja requires the development of special strategies in this field; Therefore, in the present study, an attempt has been made to formulate strategies in the field of recruitment and selection with the aim of achieving the desired conditions of human capital and fulfilling the menus of the Supreme Command of the Armed Forces regarding the renewal of human capital in Nezaja.
For this purpose, in the first step, by identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the field of recruitment, selection and formation of the SWOT matrix, we have determined the current and desired status of Nezaja. In the second step, by analyzing the gap between the current and favorable situation of Nezaja, strategies in the field of attracting and selecting human capital of Nezaja have been formulated. In the third step, with the aim of evaluating the strategies developed with the help of QSPM matrix, the strategies in this field are reviewed and prioritized. The results indicate that the reconstruction of Nezaja employment management structure and cultural context in order to institutionalize the concept of recruitment instead of recruitment through the formation of a strategic recruitment committee to better identify and attract talent and elite in grassroots groups, create a comprehensive recruitment system Specialists and elites in accordance with the needs of Nezaja and creating job attractiveness (facilities, benefits, etc.) in Nezaja compared to other government organizations are the most important transformation strategies in the field of attracting human capital in Nezaja.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformation
  • innovation
  • human capital
  • recruitment and selection strategies