توانمندسازی فرماندهان از دیدگاه آموزه های مدیریتی نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین مصداق های توانمندسازی فرماندهان نزاجا از دیدگاه آموزه های مدیریتی نهج البلاغه انجام پذیرفت و با رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی و بر اساس سند (نهج البلاغه) استفاده نمودیم. در بخش کمی نیز تعداد 146پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار نمونه آماری در گروه 11 توپخانه نزاجا قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل استنباطی از آزمون t مستقل با نرم افزار SPSS26 جهت تعیین وضعیت موجود و مطلوب در مقولات احصاء شده استفاده شد. در نهایت یافته­های حاصل از تحقیق نشان داد که: از مقوله­های احصاء شده در این پژوهش هشت بعد: 1. تدبیر و برنامه‌ریزی 2. مشورت 3. پاداش‌ و تشویق 4. نقدپذیری 5. سبک رهبری 6. خود ارزیابی 7. شایسته سالاری 8. دانش‌محوری؛ در وضعیت موجود از میانگین ملاک کمتر و در وضعیت مطلوب از میانگین ملاک بالاتر می­باشند. و همچنین هشت بعد: 1. عهد و پیمان 2. استفاده از فرصت‌ها 3. تفویض اختیار 4. عدالت محوری 5. کنترل و ارزیابی (مسئولیت خواهی) 6. اعتماد متقابل 7. دعا 8. آموختن دانش؛ در وضعیت موجود و مطلوب از میانگین ملاک بالاتر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empowering commanders from the perspective of Nahj al-Balagheh management teachings

نویسندگان [English]

  • asghar asgharzadeh
  • ebrahim ijabi
Assistant Professor, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of compiling examples of empowerment of Nazaja commanders from the perspective of Nahj al-Balagheh management teachings and we used a mixed exploratory research approach based on the document (Nahj al-Balagheh). In the quantitative part, 146 questionnaires were randomly provided to the statistical sample in group 11 of Nezaja artillery and for inferential analysis, independent t-test with SPSS26 software was used to determine the current and desired status in the counted categories. Finally, the findings of the research showed that: Of the categories enumerated in this research, eight dimensions: 1. Planning and planning 2. Consulting 3. Rewards and encouragement 4. Criticism 5. Leadership style 6. Self-evaluation 7. Merit 8. Knowledge-oriented; In the current situation, they are lower than the average of the criteria and in the optimal situation, they are higher than the average of the criteria. As well as eight dimensions: 1. Covenant 2. Taking advantage of opportunities 3. Delegation 4. Central justice 5. Control and evaluation (seeking responsibility) 6. Mutual trust 7. Prayer 8. Learning knowledge; In the current and favorable situation, they are higher than the average criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Examples of empowerment
  • commanders of Nazaja
  • Nahj al-Balaghah