بررسی رابطه هوش اجتماعی و امیدواری با سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه پسر مطالعه موردی منازل سازمانی لویزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه افسری امام علی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت

چکیده

سازگاری اجتماعی مانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال می رسد و در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود. با سپری شدن دوران کودکی و ورود به دوران نوجوانی، رشد روانی اجتماعی از تحول ساده به تحول عمیق و کیفی تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اجتماعی و - امیدواری با سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه پسر در سال 2044 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه پسر منازل سازمانی لویزان برابر 054 بودند، انتخاب و تعداد نمونه برابر 143 نفر براساس فرمول کوکران تعیین شدند. جهت جمع آوری از پرسشنامه سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن ) 2888 (، پرسشنامه امیدواری سیمپسون 2888 ( و پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو ) 2886 ( استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها؛ از تحلیل رگرسیون و (ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار Spss استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که در کلیه مولفه های امیدواری و هوش =4/ اجتماعی در سطح اطمینان 85 درصد معنادارمی باشد ) 45 pvalue ( و به ترتیب 62 و 30 درصد تغییرات سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه پسرکوی لویزان مستقر در شهر تهران وابسته به مولفه های امیدواری و هوش اجتماعی میباشد. این نتایج نشان می دهد که بیشترین متغیر امیدواری دانش آموزان متوسطه پسر کوی لویزان مستقر در شهر تهران مربوط به حوزه اجتماعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Intelligence and Hope and Social Adjustment of Male High School Students: A Case Study of Lavizan Organizational Homes

نویسندگان [English]

  • omid maragheh 1
  • mehdi roh al amini 2
  • Sajjad Farhang 3
1 PhD student in Business Management and lecturer at Imam Ali Military University
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Babol Branch
3 گروه علوم اجتماعی
چکیده [English]

Social adjustment, such as physical, emotional, and intellectual development, is a continuous quantity and is gradually perfected, and is achieved naturally throughout life and in dealing with experiences. With the passage of childhood and adolescence, psychosocial development changes from simple to profound and qualitative. The purpose of this study was to investigate the relationship between social intelligence and hope with social adjustment of male high school students in 2044. The statistical population of this study included 054 high school students in Lavizan organizational houses. The sample size was 143 based on Cochran's formula. For collection, Peykle and Wisman 2888 social adjustment questionnaire, Simpson 2888 hope questionnaire (Tromso social intelligence questionnaire) 2886 (data analysis method), regression analysis and Pearson correlation coefficient in Spss software were used. Data analysis showed that in all components of hope and intelligence = 4 / social at the level of 85% confidence is significant (45 pvalue) and 62 and 30% changes in social adjustment of Lavizan boy high school students based in Tehran, respectively. These results show that the most variable of hope of high school students in Lavizan dormitory based in Tehran is related to social sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social intelligence
  • hope
  • social adjustment
  • students
  • Tehran