طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد شناختی داوطلبان استخدام در دانشگاه های افسری آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دکترای تخصصی گروه روانشناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی

3 دکتری تخصصی گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش پایایی و روایی پرسشنامه سنجش عملکرد شناختی داوطلبان استخدام در دانشگاه های افسری آجا بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 75 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. پرسشنامه سنجش عملکرد شناختی بر پایه طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری شده، شامل 110 سئوال است. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آن نشان می دهد 7 عامل استخراج شده، 5 عامل خرده مقیاس حافظه22/67 درصد، 3 عامل خرده مقیاس توجه 33/69 درصد، 7 عامل خرده مقیاس عملکرد اجرایی 12/71 درصد، 1 عامل خرده مقیاس ادراک فضایی 49/56 درصد، 5 عامل خرده مقیاس یادگیری 07/72 درصد، 6 عامل خرده مقیاس تصمیم گیری 60/69 درصد و 10 عامل خرده مقیاس سبک تفکر 63/76 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. 7 عامل مشتمل بر حافظه، توجه، عملکرد اجرایی، درک فضایی، یادگیری، تصمیم گیری و سبک تفکر است. ضریب اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس حافظه 9/0، خرده مقیاس توجه 7/0، خرده مقیاس عملکرد اجرایی 9/0، خرده مقیاس یادگیری 8/0، خرده مقیاس درک فضایی 9/0، خرده مقیاس تصمیم گیری 9/0 و خرده مقیاس سبک تفکر 7/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and standardizing a questionnaire to assess the cognitive performance of candidates for employment in AJA officer universities

نویسندگان [English]

  • seyed hosein atashi 1
  • reza kazemi 2
  • reza rostami 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 PhD in Cognitive Psychology, Institute of Higher Education in Cognitive Sciences
3 PhD, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

In this study, the reliability and validity of the questionnaire for assessing the cognitive performance of candidates for employment in AJA officer universities has been investigated. A sample group of 75 people was selected through stratified random sampling. The Cognitive Performance Assessment Questionnaire is rated based on a 5-point Likert scale and contains 110 questions. To evaluate the validity of the structure, the principal component analysis method was used. The results show that 7 extracted factors, 5 memory subscale factors 67.22%, 3 attention subscale factors 69.33%, 7 executive performance subscale factors 71.12%, 1 spatial perception subscale factor / 49.4 56%, 5 factors of learning subscale 72.07%, 6 factors of decision subscale 69.60% and 10 factors of thinking style subscale explain 76.63% of the total variance of variables. 7 factors include memory, attention, executive function, spatial perception, learning, decision making and thinking style. Its validity coefficient through Cronbach's alpha coefficient for memory subscale 0.9, attention subscale 0.7, executive performance subscale 0.9, learning subscale 0.8, spatial perception subscale 0.9, decision subscale 0.9 and the thinking style subscale were 0.7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Performance
  • Credibility
  • Officer University
  • Recruitment Candidates