تدوین بسته آموزش تاب آوری خانواده و بررسی اثربخشی آن بر تاب آوری روانشناختی خانواده های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزش تاب آوری خانواده و بررسی اثربخشی آن بر تاب آوری
روانشناختی خانواده های نظامی انجام شد. تحقیق، نیمه آزمایشی با دو طرح پیش آزمون و پس آزمون
با گروه کنترل و طرح یک گروهی با اندازه گیری مکرر بود . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی،
جامعه مورد بررسی برای انتخاب گروه های آزمایش و کنترل شامل 544 خانواده نظامی و برای تعیین
اثربخشی مداخلات آموزشی شامل 71 خانواده نظامی می باشد که از طریق روش های نمونه گیری
هدفمند انتخاب شدند . داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در 4/ سطح معناداری) 41 P ≤ ( مورد
بررسی قرار گرفتند و نشان دادند که میزان تغییرپذیری تابآوری خانواده در والدینی که تحت آموزش
برنامه تا بآوری قرار گرفتند، از والدینی تحت این آموزش قرار نگرفتند، بیشتر بود. رضایت از زندگی
گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر بود. ولی بین میزان رضایت زناشویی گروه کنترل و آزمایش، تفاوتی
مشاهده نشد. و تفاوت معناداری در زمینه برخورداری از ویژگی تاب آوری وجود دارد که این تفاوت را
می توان متأثر از مداخلات آموزشی انجام شده و شرکت اعضای گروه آزمایشی در بسته آموزش تاب
آوری خانواده دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a family resilience training package and evaluate its effectiveness on psychological resilience of military families

نویسندگان [English]

  • mehdi dadashi 1
  • reza karaminia 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a family resilience education package and to evaluate its effectiveness on resilience
Psychology of military families was performed. Research, semi-experimental with two designs of pre-test and post-test
With the control group and the design of a group with repeated measurements. Using random sampling method,
The study population consisted of 544 military families to select experimental and control groups and to determine
The effectiveness of educational interventions includes 71 military families through sampling methods
Purposefully selected. Data were analyzed using analysis of covariance at 4 / significance level (41 P ≤)
Were examined and showed that the variability of family resilience in parents under education
The program was to be believed, it was more than parents were not trained. Life satisfaction
The experimental group was more in the post-test. But there was a difference between the level of marital satisfaction in the control and experimental groups
was not observed. And there is a significant difference in resilience characteristics that make this difference
Can be influenced by educational interventions and participation of experimental group members in the training package Avari knew the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • family resilience
  • military families
  • family resilience training package