ارائه الگوی تعامل بین دانشگاه های نیروهای مسلح با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته الهیات دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

امروزه تعامل دانشگاه، صنعت و دولت جهت پیشرفت همه جانبه کشور ضروری است. به خصوص با ظهور
پلتفرمهای آن لاین در بستر اینترنت، همکاریهای علمی و پژوهشی دانشگاههای برتر دنیا به طور بی-
سابقهای شتاب گرفته است. اخیرا مقام معظم رهبری به موضوع تعامل و همکاری دانشگاههای نیروهای
مسلح اشاره فرمودند. در همین راستا، هدف این تحقیق ارائه الگویی در خصوص تعاملات دانشگاههای
نیروهای مسلح است. روش تحقیق کیفی و از داده بنیاد است. بنابراین پس از مصاحبه با 11 نفر از نخبگان
یکی از دانشگاههای آجا، الگوی منظومهای تعامل دانشگاهها ارائه شد. بر اساس کدگذاری مصاحبهها، تعداد
91 مفهوم در خصوص تعامل دانشگاههای نیروهای مسلح استخراج شد که در نهایت این مفاهیم در قالب
چهار مقوله تحت عنوان حوزههای تعامل دانشگاههای نیروهای مسلح، موانع تعامل، مزایای تعامل و ساز و
کارهای تعامل طبقهبندی گردید. در پایان مقاله، پیشنهادهای ناشی از یافتههای تحقیق و با محوریت
تقویت تعامل و همکاری بین دانشگاههای نیروهای مسلح، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model of interaction between universities of the Armed Forces with emphasis on the views of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • asghar mohammadi fateh 1
  • naser poorsadegh 2
  • mohammad mehdi shokri 3
  • majid hasanvand 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Professor at the Higher National Defense University
3 Graduate of Theology at Imam Ali (AS) Military University
چکیده [English]

Today, the interaction of universities, industry and government is essential for the comprehensive development of the country. Especially with the advent
Online platforms on the Internet, scientific and research collaborations of the world's top universities
History has accelerated. Recently, the Supreme Leader addressed the issue of interaction and cooperation between universities and forces
Armed pointed. In this regard, the purpose of this study is to provide a model for university interactions
Armed Forces. The research method is qualitative and based on data. So after interviews with 11 elites
One of the AJA universities presented a model of university interaction systems. Based on the coding of interviews, the number
91 concepts were extracted regarding the interaction of the Armed Forces universities, which were finally formulated
Four categories: Areas of Interaction of Armed Forces Universities, Interaction Barriers, Interaction Benefits and Mechanisms
Interaction tasks were categorized. At the end of the article, suggestions based on research findings and focus
Strengthening the interaction and cooperation between the universities of the Armed Forces is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • interaction
  • armed forces
  • industry