واکاوی و تحلیل تاثیر سکوت سازمانی در ارتقاء سلامت سازمانی با رویکرد تعالی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)

2 پژوهش دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانش آموخته دکتری مدیریت،دانشگاه دفاع ملی ، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

سکوت سازمانی از یکی از متغیرهای مرتبط به منابع انسانی است که به لحاظ اهمیت مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است و وجود آن می تواند جنبه های منفی هم در بعد سازمانی و هم در بعد فردی داشته باشد بر این اساس این تحقیق به واکاوی و تحلیل تاثیر سکوت سازمانی در ارتقاء سلامت سازمانی با رویکرد تعالی سازمانمی پردازد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان یک دانشگاه نظامی بود که از بین 200 طبق فرمول جامعه محدود کوکران 132 نفر انتخاب شدند و به پرسشنامه های سلامت سازمانی و سکوت سازمانی جواب دادند. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برای آمار استنباطی و از نرم افزار لیزرل و آزمون ها معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) برای بررسی روابط مطرح شده، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین سکوت سازمانی، سکوت انفعالی، سکوت تدافعی و سکوت فرا اجتماعی با سلامت سازمانی معنادار و منفی بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت سلامت سازمانی و تاثیر منفی که سکوت سازمانی بر آن داشت مدیران و دست اندرکاران سازمانی باید در تجزیه و تحلیل های خود این متغیر را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational silence of one of the variables related to human resources

نویسندگان [English]

  • hassan hosini 1
  • mohamad mehdi 2
  • Askhar Kalhori 3
  • Seyed Alireza motahari 4
1 emamali university
2 Imam Ali university
3 emam ali university
4 setad university
چکیده [English]

Background and Aim: Organizational silence of one of the variables related to human resources is due to the importance of the interest to the researchers is located there and a lot of it can be fitted both on negative aspects of enterprise and then later have the individual accordingly, this study examines the relationship between the enterprise-organizational health and silently fitted deals. The population of this study was to military university of between 200 and 132 individuals were selected according to the formula, the finite population Cochran and responded to a questionnaire on organizational health and organizational silence. Data obtained using the software SPSS and LISREL software for inferential statistics and tests of structural equation path analysis was used to examine the proposed relationships is used. The results showed that the relationship between organizational silences, silence, passivity, silence and silenced defensive significant negative social and organizational health. Thus, the importance of organizational and institutional silence on the negative impact that corporate managers should analyze their subject these variables further consideration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Silence
  • defensiveness silence
  • Meta social silence
  • passivity silence and organizational health