عوامل موثر بر ارتقاء انگیزه خدمتی کارکنان وظیفه دژبان آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

زمینه و هدف : نظر به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران همیشه دربرابر توطئه های استکبار
جهانی باید از قدرتمندی و آمادگی بالایی برخوردار باشند، این امر ایجاب می نماید که کارکنان وظیفه در نیروهای
مسلح افرادی با انگیزه، کارآمد و از توانایی نظامی مناسب برخوردار باشند. مسلماً هرچه افراد از انگیزة بیشتری
برخوردار باشند، در اجرای مأموریتهای رزمی و عملیاتی موفقتر خواهند بود و دژبان آجا زمانی می تواند در انجام
مأموریتهای خود موفق باشد که دارای کارکنان وظیفة متعهد، متخصص، کارآمد و با انگیزه باشد.
روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. در این پژوهش از ابزار مطالعه و فیش
برداری، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در خصوص عوامل مؤثر بر ارتقاء انگیزة خدمتی کارکنان وظیفه دژبان
آجا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان وظیفه بالای 10 ماه خدمت هستند که160 نفر برآورد
گردید و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ها 114 نفر می باشد. در بخش کیفی نیز محقق به خبرگان
مراجعه نموده است.
یافته ها: یافته های این تحقیق بیانگر شناخت عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ارتقاء انگیزة خدمتی
کارکنان وظیفه دژبان آجا و اولویت بندی عوامل شناسایی شده می باشد.
نتیجه گیری : نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که یکی از مؤثر ترین عناصر موفقیت مدیران و فرماندهان
و همچنین پیشرفت سازمان، ارتقاء انگیزة خدمتی کارکنان وظیفه می باشد و عوامل درون سازمانی و برون سازمانی
بر ارتقاء انگیزة خدمتی کارکنان وظیفه دژبان آجا تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective factors in improving the service motivation of the employees of Dezhban Aja

نویسندگان [English]

  • saeed effati moghaddam 1
  • Mohsen Moradian 2
  • Javad eynipour 1
1 Amin University of Police Sciences
2 Command University and Aja Headquarters
چکیده [English]

Context and purpose: Opinion on the armed forces of the Islamic Republic of Iran, always against arrogant conspiracies
A world of strength and necessary preparation for it, this requirement can have a duty
Armed forces, efficient and motivated to use military devices. Of course, the more people the more motivated
If they are present, they will be successful in carrying out combat and operational operations, and they will be able to do so.
Your missions will be successful if you have dedicated, expert, efficient and motivated employees. Methodology: This research is applied and developmental in terms of purpose. In this research, study tools and vouchers
Survey, interview and researcher-made questionnaire regarding the effective factors on improving the service motivation of interpreter duty employees
Aja has been used. The statistical population of this research is employees with more than 10 months of service, which is estimated at 160 people
and using Morgan's table, the number of samples is 114 people. In the qualitative part, researchers are also experts
has referred.Findings: The findings of this research indicate the recognition of internal and external organizational factors that are effective in improving service motivation
The staff is responsible for interpreting and prioritizing the identified factors.
Conclusion: The results of this research show that internal and external organizational factors
It has a significant effect on improving the service motivation of Dezhban Aja employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Motivation
  • Commanders
  • Duty staff