پیش‌بینی خودکارآمدی عملکردی بر اساس و ابعاد هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان (مطالعه موردی یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه علوم اجتماعی، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خودکارآمدی عملکردی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد هوش معنوی در دانشجویان (مطالعه موردی یک دانشگاه نظامی) صورت گرفت. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان سال دوم دانشگاه بودند که بر اساس فرمول تابا‌چنیک، فیدل و آلمن ۱۵۰ نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه‌های خودکارآمدی بندورا، هوش معنوی عبدالله‌زاده و همکاران و پرسشنامه شخصیتی نئو بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان و گام به گام صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیت معنادار بوده و متغیرهای پیش‌بین به‌خوبی توانستند متغیر ملاک را در سطح 001/0 پیش‌بینی کنند. بنابراین، با توجه به توان پیش‌بینی‌کنندگی متغیرهای بررسی شده در این پژوهش، معاونت تربیت و آموزش دانشگاه می‌تواند به منظور افزایش میزان خودکارآمدی دانشجویان در جهت آموزش این متغییرها برنامه‌ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting functional self-efficacy based on dimensions of spiritual and intelligence personality traits in students (a case study of a military university)

نویسنده [English]

  • vahid اGhanbari Salteh
Lecturer, Department of Social Sciences, Faculty of Command and Management, Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted with the aim of predicting functional self-efficacy based on personality traits and dimensions of spiritual intelligence in students (a case study of a military university). The current research was applied and of descriptive correlational type. The statistical population was second-year university students, 150 of them were selected by random sampling based on the Tabachenik, Fidel and Allman formula. Data collection tools included Bandura's self-efficacy questionnaires, Abdullahzadeh et al.'s spiritual intelligence, and Neo's personality questionnaire. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient test and simultaneous and stepwise regression. The results indicated that there is a significant relationship between spiritual intelligence and personality traits with self-efficacy. The regression results showed that the prediction of self-efficacy based on spiritual intelligence and personality traits was significant and the predictor variables could well predict the criterion variable at the level of 0.001. Therefore, according to the predictability of the variables examined in this research, the vice-chancellor of education and training of the university can plan to increase the self-efficacy of students in order to teach these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • spiritual intelligence
  • personality traits