بررسی عوامل تاثیرگذار بر جوانی جمعیت در محیط‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 کارشناسی دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

ایران به عنوان کشوری در حال انتقال از لحاظ ساخت سنی و سطح توسعه‌ای، طی دهه‌های اخیر کاهش باروری سریع‌تری‌ را تجربه کرده است. باروری و فرزندآوری با عوامل زیادی از جمله: شرایط‌اجتماعی، باورهای مذهبی، سرمایه اقتصادی‌واجتماعی، گرایش به باروری، سن زن، سن ازدواج زن، مدت اقامت، در ارتباط است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل تاثیر‌گذار بر جوانی جمعیت است. روش مطالعه پیمایشی است و برای گردآوری داده‌ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. نمونه‌آماری 379 زن متاهل 15-50 ساله در 10 مجتمع مسکونی ارتش جمهوری در تهران است که بر اساس اطلاعات موجود جامعه‌آماری این زنان تقریبا حدود 35000 نفر است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تبیین نظری مناسب مدل تحلیل توسط نظریه‌های بونگارت، نوتشتاین، رانگ و نیز نظریه‌های پایگاه اجتماعی، باورهای مذهبی و سرمایه اقتصادی و اجتماعی جهت تبیین رابطه عوامل اقتصادی و اجتماعی با میزان گرایش به باروری است. طبق این نظریه‌ها عوامل اقتصادی و اجتماعی رابطه بسزایی با گرایش به باروری افراد دارد، در کل می‌توان چنین عنوان کرد هر یک از عامل‌های اقتصادی و اجتماعی با گرایش به باروری افراد رابطه دارد و چنانچه متغیرها چه در سطح خرد و چه در سطح کلان نشان دادند، در کشور ایران ساختار جامعه و تحولات اجتماعی گرایش‌های افراد را در زمینه‌های مختلف از جمله گرایش به باروری تغییر داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the youth of the population in military environments

نویسندگان [English]

  • Reza Yekdast 1
  • Seyed amir hossein savadi 2
1 Department of Management, Faculty of Management, Imam Ali University (AS)
2 Bachelor's degree at Imam Ali University (AS)
چکیده [English]

Iran, as a transitioning country in terms of age structure and development level, has experienced a faster decline in fertility during recent decades. Fertility and childbearing are related to many factors, including: social conditions, religious beliefs, economic and social capital, propensity to fertility, woman's age, woman's marriage age, length of stay. The purpose of this study is to identify the factors affecting the youth of the population. The study method is a survey and questionnaire technique was used to collect data. The statistical sample is 379 married women aged 15-50 in 10 residential complexes of the Republican Army in Tehran, which according to the available socio-statistical information, these women are approximately 35,000 people.The obtained results show the appropriate theoretical explanation of the analysis model by the theories of Bongart, Notstein, Rang, as well as the theories of social base, religious beliefs and economic and social capital to explain the relationship between economic and social factors and the degree of fertility tendency. According to these theories, economic and social factors have a significant relationship with the fertility tendency of people, in general, it can be said that each of the economic and social factors has a relationship with the fertility tendency of people, and if the variables showed both at the micro level and at the macro level In Iran, the structure of society and social developments have changed people's tendencies in various fields, including fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to fertility
  • economic and social capital
  • religious beliefs
  • youth of the population