بررسی اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه‌های اسلامی بر سازگاری و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان (مطالعه‌ی موردی یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه علوم اجتماعی، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

مشاغل نظامی و انتظامی دارای تنیدگی بالا و پیچیدگی‌های خاصی هستند که در سرتاسر دنیا توأم با ناسازگاری، مخاطرات جسمانی، دوری از خانواده و زندگی در شرایط سخت است؛ بنابراین افراد مشاغل پرخطر مانند ارتش ، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های روان‌شناختی قرار دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش صبر بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری دانشجویان یک مرکز نظامی انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، آزمایشی با پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان سال اوّل دانشگاه بود. نمونه آماری شامل 21 نفر برای هر یک از گروه‌های آزمایشی و 20 نفر برای گروه کنترل بود؛ که به روش تصادفی انتخاب و در گروه‌ها جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های 84 سؤالی بهزیستی روان‌شناختی ریف و 160 سؤالی سازگاری بل بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش صبر موجب بهبود بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری در سطح 01/0P< شده بود. در پیگیری سه‌ماهه نیز نتایج تکرار شد. بنابراین با توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی در سازمان‌های نظامی و ضرورت برخورداری این کارکنان از سلامت روان بالا، بدیهی است که معاونت آموزش آن دانشگاه می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی دقیق جهت انجام آموزش‌ صبر در بهبود بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری دانشجویان نقش‌آفرینی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of patience training with an emphasis on Islamic components on students' adjustment and psychological well-being (a case study of a military university)

نویسنده [English]

  • vahid اGhanbari Salteh
Lecturer, Department of Social Sciences, Faculty of Command and Management, Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Military and law enforcement jobs have high stress and special complications, which all over the world are accompanied by incompatibility, physical risks, being away from family and living in difficult conditions; Therefore, people in high-risk jobs such as the army are more susceptible to psychological diseases. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of patience training on the psychological well-being and adjustment of students of a military center. This research was applied in terms of purpose and in terms of method, it was an experiment with pre-test-post-test with a control group. The statistical population included first-year university students. The statistical sample included 21 people for each of the experimental groups and 20 people for the control group; which were randomly selected and replaced in groups. The data collection tool included the 84-question psychological well-being questionnaire of Riff and the 160-question questionnaire of Bell's adjustment. The data were analyzed using the statistical method of multivariate analysis of covariance. The results showed that patience training had improved psychological well-being and adjustment at the level of P<0.01. The results were repeated in the three-month follow-up. Therefore, considering the key role of human resources in military organizations and the need for these employees to have high mental health, it is obvious that the vice-chancellor of education of that university can play a role in improving the psychological well-being and adjustment of students through careful planning to carry out patience training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patience
  • psychological well-being
  • adjustment