الگوی عوامل حیاتی استفاده از صندلی پران برای حفظ جان خلبانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز خلاقیت نوآوری دانشگاه علوم فنون شهید ستاری

2 رییس مرکز رشد دانشگاه علوم فون شهید ستاری

3 مربی دانشگاه علوم فنون هوایی شهید ستاری

4 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

زمینه و هدف: استفاده صحیح و به موقع از صندلی پران به عنوان عامل مؤثر در حفظ جان خلبانان در مطالعات مرتبط با سرمایه‌های انسانی صنعت هوانوردی، بسیار مورد توجه می‌باشد. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی استفاده از صندلی پران برای حفظ جان خلبانان پرداخته خواهد شد.
روش‌شناسی: در این پژوهش که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است، پس از مرور منابع اصیل مرتبط با عوامل مؤثر بر تصمیم و استفاده اثربخش از صندلی پران، الگوی بدوی احصا شد، سپس برای تکمیل مدل، از گروه کانونی متشکل از 12 نفر از خبرگان کلیدی حوزه هوانوردی با تمرکز بر مطالعات منابع انسانی هوانوردی نظرسنجی به عمل آمد. در فاز کمی با انجام پیمایش تعداد 51 نفر از خبرگان صنعت هوانوردی به پرسشنامه ساخته‌شده بر مبنای مدل مفهومی که با رویکرد مقایسه زوجی و تحلیل آماری طراحی شده بود، پاسخ دادند. لذا در این پژوهش از نرم‌افزار سوپردسیژن و همچنین اس‌پی‌اس‌اس و آزمون‌های آماری متناسب استفاده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اولویت‌بندی ابعاد، ماهیت حالت اضطراری و عوامل انسانی که بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های ادراکی و جسمانی خلبان دارد، می‌توان نتیجه تنها کسی که می‌تواند به خلبان به عنوان یک سرمایه انسانی ارزشمند در حفظ جان او کمک کند، خودش است. آموزش و درک صحیح شرایط اضطراری، دستورالعمل‌های‌ مناسب و جامع استفاده از صندلی‌پران و در نهایت تجهیزات همراه خلبان می‌تواند در تصمیم‌گیری سریع و صحیح وی‌ را کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing critical success factors of using ejection seat for pilot’s lifesaving.

نویسندگان [English]

  • mostafa moradi 1
  • hamidreza zarghami 2
  • aboalfazl safaee 3
  • sohrab sadeghi 4
1 Creativity Innovation Center of Shahid Sattari University of Science and Technology
2 Head of the Development Center of Shahid Sattari University of Technical Sciences
3 Instructor of Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences
4 SSATSU
چکیده [English]

Abstract
Background & Purpose: The correct and timely use of the flight seat as an effective factor in saving the lives of pilots in studies related to the human capital of the aviation industry has been and continues to be of great interest. Therefore, in this research, identifying and prioritizing the vital factors of using the flight seat to save the lives of the pilots will be done.
Methodology: In this research, which was conducted with a mixed approach (qualitative-quantitative), after reviewing the original sources related to the factors affecting the decision and the effective use of the Pran chair, a preliminary model was calculated, then to complete the model, a focus group consisting of 12 One of the key experts in the field of aviation was surveyed with a focus on the studies of human resources of aviation. In the quantitative phase, by conducting a survey, 51 experts of the aviation industry responded to a questionnaire based on a conceptual model that was designed with the approach of pairwise comparison and statistical analysis. Therefore, in this research, super decision software as well as spss and appropriate statistical tests were used.

Conclusion: According to the prioritization of dimensions, the nature of the damage state and human factors, which are mostly based on the perceptual and physical characteristics of the pilot, it can be concluded that the only person who can help the pilot in saving his life is himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Critical Factors
  • Ejection Seat
  • Pilot
  • Aircraft