بررسی میزان تاثیر گذاری فین تک بر نحوه ارائه خدمات مالی در صنعت بانکداری بر مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

بطور کلی ارائه دهندگان خدمات فناوری مالی به ویژه در صنعت بانکداری در تلاش برای ارائه خدمات نوین بانکی مطابق با نیازهای روز مشتریان می باشند، بانک ها از جمله نهاد های اصلی می باشند که به دنبال بکار گیری فناوری های پیشرو در حوزه ارائه خدمات مالی می باشند. با توجه به اهمیت ارائه خدمات مالی پیشرو در حوزه های مالی و سرمایه گذاری ، به ویژه در صنعت بانکداری و تمام مواردی که به نوعی مرتبط با امور مالی می باشد ، در مقاله حاضر برآنیم که میزان تاثیر گذاری فین تک بر نحوه ارائه خدمات مالی در صنعت بانکداری را بر مصرف کنندگان مورد بررسی قرار دهیم. در مقاله حاضر از ضریب آلفای کرونباخ به منظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه طراحی شده بر اساس دیدگاه 60 نفر از مصرف کنندگان خدمات مالی بانکداری استفاده می شود، همچنین با استفاده از مدلSWOT به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های موجود در استفاده از فین تک در صنعت بانکداری می پردازیم. در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون خطی متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج پژوهش حاضر با توجه به برآورد و بررسی انجام شده از مدل فوق حاکی از تایید فرضیات پژوهش که بکارگیری فناوری های مالی نوین موجب ارائه خدمات با ایمنی، سهولت، شفافیت و رضایت بیشتر مصرف کنندگان می باشد. بنابراین ضرورت دارد بانک ها همکاری با فین تک را شروع کرده و در این حوزه سرمایه گذاری های لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of fintech on the way financial services are provided to consumers in the banking industry

نویسندگان [English]

  • rouhallah moradi 1
  • Mohamad Ahadzadeh 2
  • sara anoushiravani 3
1 Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Islamic azad University science and research branch
3 Islamic azad University science and research branch
چکیده [English]

generally all providers of financial technology services, especially in the banking industry, in an effort to provide modern banking services according to the daily needs of customers, banks, including the main institutions, can look for leading technologies in the field of providing financial services. Modern banks Regarding to the provision of leading financial services in the financial and investment fields, especially in the banking industry and all matters related to financial affairs.In this article, we intend to examine the impact of fintech on the way financial services are provided to consumers in the banking industry. In this article, Cronbach's alpha coefficient is used to check the reliability of the questionnaire designed based on the views of 60 consumers of banking financial services, and also by using the SWOT model to analyze and provide suggestions according to the results obtained regarding We discuss the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the use of fintech in the banking industry.Finally, we test the research variables using the linear regression model. despite the fact that doing this work by banks may expose them to risks such as the security of users' information, but on the other hand, this threat can be turned into a strength by designing the right system. According to the estimation made from the above model, the results of the research indicate the confirmation of the hypothesis of the research that the use of modern financial technologies leads to the provision of services with safety, ease, transparency and greater consumer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fintech
  • consumers of financial services
  • SWOT model
  • Gronbach statistical coefficient
  • linear regression