طراحی الگوی مدیریت دانش در یگان های واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علوم وتحقیقات

چکیده

در محیط رقابتی کسب‌وکار، مدیریت دانش به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در به دست آوردن یک مزیت رقابتی شناخته‌شده است، از طرفی امروزه با توجه به تغییرات گسترده محیطی،یگان‌های واکنش سریع برای دستیابی به اهداف خویش، نیازمند طراحی الگوی مدیریت دانش متناسب با رشد اقتصادی، مزیت رقابتی،توسعۀ انسانی و کیفیت زندگی کاری است. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی الگوی مدیریت دانش در یگان‌های واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام‌شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان یگان‌های واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 20 نفر شامل 8 خبره دانشگاهی و 12 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، موردمطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 82 مقوله کلی است. یافته‌های پژوهش نشان داد الگوی به‌دست‌آمده می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای الگوی مدیریت دانش در یگان‌های واکنش سریع در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: الگو، مدیریت دانش، نیروهای

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the model of knowledge management in the rapid reaction units of the ground forces of the Islamic Republic of Iran Army

نویسنده [English]

  • Ahadollahe Angazi Ghodes
Student of sìnce and reserch
چکیده [English]

Today, in the competitive business environment, knowledge management is increasingly recognized as one of the key factors in obtaining a competitive advantage, on the other hand, due to the extensive changes in the environment, rapid response units to achieve their goals, need to design a knowledge management model that is appropriate to Economic growth, competitive advantage, human development and quality of working life.Currently, there is no pattern in this field; Therefore, designing this model is essential. This research was conducted with the aim of identifying the dimensions and components of the knowledge management model in the rapid response units of the Islamic Republic of Iran Army. To achieve this goal, a case study and a qualitative research method have been used. The statistical population of the research included all commanders and employees of the rapid response units of the Islamic Republic of Iran Army's ground forces, who were studied using snowball sampling, 20 people including 8 academic experts and 12 commanders and human resource managers. The data collection method was field and the data collection tools were library studies and semi-structured interviews. In order to obtain the reliability and validity of the data, two methods of review of participants and review of non-participating experts were used in the research. Data analysis during three stages, open coding, central coding and selective coding, which indicates 82 general categories. The findings of the research showed that the obtained model can be used as a scientific and basic framework for the knowledge management .

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • knowledge management
  • rapid reaction units
  • ground forces of the Islamic Republic of Iran Army