تدوین بسته آموزشی تاب‌آوری خانوادگی و تاثیر آموزش آن بر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی خانواده‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه تاکتیک وجنگ افزار . دانشکده مدیریت و علوم نظامی . دانشگاه امام علی (ع)

2 استادیار روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلام واحد نائین، نائین، ایران

3 استادیار روانشناسی عمومی،آزاد اسلامی واحد نائین، نائین،

چکیده

بسته آموزش تاب‌آوری خانواده یک بسته آموزشی با بررسی و ارزیابی بسته‌های تاب‌آوری خانواده موجود، بخصوص بسته‌هایی که برای خانواده‌های نظامی‌به اجرا درآمده است، تدوین می‌شود و با روشهای گوناگون شامل سخنرانی و بحث گروهی، صحنه سازی و تمرینهای ایفای نقش، مشارکت والدین و انجام تکالیف در منزل آموزش داده می‌شود.
هدف از این پژوهش تدوین بسته آموزش تاب‌آوری خانواده و بررسی اثربخشی آن بر تاب‌آوری خانواده‌های نظامی‌است.
در این پژوهش از نوع اکتشافی آمیخته متوالی و دارای دو مرحله کیفی و کمی‌بود. در مرحله کیفی به منظور تدوین بسته آموزش تاب‌آوری خانواده‌های نظامی‌از روش تحلیل موضوعی (مضمون) و در بخش کمی‌از طرح نیمه آزمایشی دو ‌گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه مورد بررسی برای انتخاب گروه‌های آزمایش و کنترل شامل کلیه خانواده‌های نظامی بود . 60 خانواده نظامی‌که از طریق روش‌های نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر ملاکهای ورود وخروج انتخاب ودر دو ‌گروه آزمایش وکنترل ‌گمارده شدند. محتوای جلسات از طریق تحلیل محتوا استخراج شد. داده های بخش کیفی با استفاده از تحلیل موضوعی (مضمون) و داده های بخش کمی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
با توجه به نتایج به دست آمده، نشان داد که آموزش بسته تاب‌آوری باعث افزایش سازگاری اجتماعی و خود کارآمدی در گروه آزمایش شده است و تفاوت معناداری بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a family resilience training package and its impact on social adaptation and self-efficacy of military families

نویسندگان [English]

  • yaser haji aghanezhad 1
  • Mohammad zareh Nistank 2
  • Fatemeh Sadat Tabatabai Nejad 3
1 Director of Tactics and Warfare Group. School of Management and Military Sciences. Imam Ali University
2 Assistant Professor of Psychology of Exceptional Children, Islamic Azad University, Nain Branch, Nain, Iran
3 Assistant Professor of General Psychology, Azad Islami, Nain Branch, Nain,
چکیده [English]

Introduction and evaluating existing family resilience packages, especially the packages that have been implemented for military families, and with various methods including lectures and group discussions, staging and role-playing exercises, parents' participation and Doing homework is taught at home The purpose of this research is to develop a family resilience training package and to examine its effectiveness on the resilience of military families. Materials and methods: In this research, it was of a sequential mixed exploratory type and had two qualitative and quantitative stages. In the qualitative phase, in order to formulate the resilience training package for military families, thematic analysis method was used, and in the quantitative phase, a two-group semi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up was used. The studied society for the selection of test and control groups included all military families. 60 military families were selected through targeted sampling methods based on entry and exit criteria and assigned to two experimental and control groups. The data of the qualitative part were analyzed using thematic analysis and the data of the quantitative part were analyzed using .the repeated one-way analysis of variance test . According to the obtained results, it showed that resilience package training has increased social adaptation and self-efficacy in the experimental group and there is a significant difference between the pre-test and post-test averages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military families
  • family resilience training package
  • social adaptation
  • self-efficacy