شناسایی عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش و پیاده‌سازی فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه­های اخیر کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان راهی برای حل مشکلات اجتماعی، ایجاد ارزش اجتماعی و افزایش سطح رفاه انسان­ها اهمیت بیشتری یافته است و درنتیجه برخی محققان به‌طور ویژه به این موضوع پرداخته‌اند. کارآفرینان اجتماعی افرادی هستند که از اصول کسب و کار برای حل مشکلات اجتماعی استفاده می­کنند. در این تحقیق نقش محیط در پیدایش و پیاده‌سازی فعالیت­های کارآفرینانه اجتماعی با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث موردبررسی قرارگرفته و است.  هدف این پژوهش شناسایی عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش و پیاده سازی فعالیت­های کارآفرینانه می­باشد.  پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آمیخته و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل آن دسته از افرادی که دارای تجربه و تحصیلات مرتبط با موضوع و در تاسیس موسسه اجتماعی نقش کلیدی داشتند، بودند. و در مرحله کمی با استفاده از نتایج کیفی، پرسشنامه­ای تهیه‌شده و میان کارآفرینان اجتماعی توزیع شد. این پژوهش در سه مرحله به انجام رسیده است: 1) بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان، 2) استفاده از پرسشنامه جهت آزمون نتایج بخش کیفی: نتایج مقاله نشان داد که "نگرش کارآفرینانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی" و "شبکه­های اجتماعی" از عوامل نهادی غیررسمی و "مکانیزم­های حمایتی" از عوامل نهادی رسمی بر پیاده سازی، و "نیاز اجتماعی جدید" و "نگرش کارآفرینانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی" از عوامل نهادی غیررسمی و "ناکارآمدی دولت"  از عوامل نهادی رسمی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت­های کارآفرینانه اجتماعی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying institutional factors influencing the emergence and implementation of social entrepreneurial activities in Iran

نویسندگان [English]

  • alireza moghadam
  • mohammad mehdi maleki karam abad
  • vali alah esfandiar
چکیده [English]

In recent decades, social entrepreneurship has become more important as a way to solve social problems, create social value and increase the level of human well-being, and as a result, some researchers have specifically addressed this issue. Social entrepreneurs are people who use business principles to solve social problems. In this research, the role of the environment in the emergence and implementation of social entrepreneurial activities has been investigated with an institutional approach and North's perspective. The purpose of this research is to identify institutional factors influencing the emergence and implementation of entrepreneurial activities. The current research is mixed and exploratory in terms of approach. The statistical population in the qualitative section included those people who have experience and education related to the subject and who played a key role in the establishment of the social institution. And in the quantitative stage, using qualitative results, a questionnaire was prepared and distributed among social entrepreneurs. This research has been completed in three stages: 1) research background and interviews with experts, 2) using a questionnaire to test the results of the qualitative part: the results of the article showed that "entrepreneurial attitude and social responsibility" and "social networks" from informal institutional factors and "support mechanisms" from formal institutional factors on implementation, and "new social need" and "entrepreneurial attitude and social responsibility" from informal institutional factors and "government inefficiency" from official institutional factors affecting the emergence of activity - are social entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social entrepreneurship
  • social entrepreneurial activities
  • institutional factors
  • emergence
  • implementation