اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در مدیریتوکاهش شدت و علائم روانشناختی ناشی از اختلال وزوز گوش در نظامیان مبتلا به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی نظامی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دکتری روانشناسی بالینی

چکیده

هدف: مطالعه حاضر به دنبال تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی کاهش علائم روانشناختی اختلال وزوز گوشدر نظامیان مبتلا به این اختلال است.
روش بررسی: مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پژوهش پیش‌آزمون-پس‌آزمونبا گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. نمونه مطالعه مداخله ای 19 نفر از مراجعین به بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان خانواده ارتش، کارکنان پایور و دانشجویان مبتلا به اختلال وزوز گوش دانشگاه افسری امام علی (ع) بود. جهت جمع آوری داده‌های مرتبط با علائم روانشناختی ناشی از وزوز گوش از پرسشنامه معلولیتوزوز گوش و پرسشنامه پذیرشوزوز گوش استفاده شد.
یافته‌ها:. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات معلولیت وزوز گوش و میزان پذیرش اختلال وزوز گوش در مراحل پیش، پس‌آزمونو پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی با افزایش توانمندی های تنظیم هیجان و افزایش خوگیری نسبت به وزوز گوش در کاهش علائم ناشی از اختلال وزوز گوش در نظامیان مبتلا به این اختلال اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness in managing and reducing the severity and psychological symptoms caused by tinnitus in soldiers suffering from it.

نویسندگان [English]

  • mehdi dadashi haji 1
  • sofi moradi 2
1 Ph.D. in military psychology, assistant professor in the department of social sciences, Faculty of Management, Imam Ali University (AS)
2 PhD in clinical psychology
چکیده [English]

Objective: The present study seeks to determine the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on reducing the psychological symptoms of tinnitus in military personnel suffering from this disorder.
Research method: The study was semi-experimental with a pre-test-post-test research design with a control group and a follow-up phase. The sample of the intervention study was 19 people from the ear, nose and throat department of the army family hospital, Payor employees and students with tinnitus disorder of Imam Ali University (AS). Tinnitus Disability Questionnaire and Tinnitus Acceptance Questionnaire were used to collect data related to psychological symptoms caused by tinnitus.
findings:. The results of the research showed that there is a significant difference between the mean scores of tinnitus disability and the acceptance rate of tinnitus disorder in the pre-test, post-test and follow-up stages (P<0.05).
Conclusion: The findings showed that mindfulness skills training is effective in reducing the symptoms of tinnitus in soldiers with this disorder by increasing emotion regulation capabilities and increasing habituation to tinnitus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tinnitus disorder
  • mindfulness
  • tinnitus acceptance
  • military personnel