بررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل به یادگیری اثربخش در دانشجویان یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل به یادگیری اثربخش در دانشجویان یک دانشگاه نظامی انجام شده است و به دلیل شرایط خاص دانشگاه، دانشجویان سال سوم که دوره سه ساله دانشگاه را طی نموده­اند مورد مطالعه قرار گرفته­اند. که در این راستا پرسشنامه­ای با 30 سوال پنج گزینه­ای تهیه و در اختیار 137 نفر از دانشجویان این دانشگاه از نمونه آماری دانشجویان سال سوم ورودی 1397 که از شرایط یکسانی در طول سه سال آموزش برخوردار بوده­اند قرارگرفت. پژوهش انجام شده کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی صورت گرفته است. آلفای کرونباخ پرسشنامه برابربا 0.870  بوده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که جاه طلبی علمی و کفایت زمان مطالعه و روش تدریس استاد و اطمینان از آینده شغلی با سطح معنی داری 0.01 و عملکرد فرمانده با سطح معنی داری 0.05 سهم بیشتری در تبیین تمایل به یادگیری دانشجویان در این دانشگاه دارند و منابع و تجهیزات کمک آموزشی، فعالیت های انگیزشی استاد، جو روانی- اجتماعی دانشگاه و دسترسی به منابع درسی کمترین سهم را دارا بوده و از نظر آماری در سطح معنی داری نیستند. از ده متغیری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند 5 متغیر شامل انگیزش برای یادگیری، جاه طلبی علمی، اطمینان از آینده شغلی، جو روانی- اجتماعی دانشگاه و فعالیت های انگیزشی استاد دارای میانگین بالای 3 (حدمتوسط) هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the influencing factors on the willingness to learn effectively in the students of a military university

نویسنده [English]

  • seyed alireza ghazi mirsaeed
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of identifying the most important factors affecting the desire to learn effectively in the students of a military university, and due to the special conditions of the university, the third year students who completed the three-year course of the university were studied. In this regard, a questionnaire with 30 five-choice questions was prepared and given to 137 students of this university from the statistical sample of third-year students entering 2017 who had the same conditions during the three years of education. The conducted research is applied and of a descriptive-analytical type, which was carried out by a survey method. Cronbach's alpha of the questionnaire was equal to 0.870. The results of the research indicate that scientific ambition and the adequacy of study time and teaching method of the professor and confidence in the future career with a significance level of 0.01 and the commander's performance with a significance level of 0.05 have a greater contribution in explaining the willingness of students to learn in this university and the resources And teaching aid equipment, teacher's motivational activities, psycho-social atmosphere of the university and access to teaching resources have the least contribution and are not statistically significant. Out of the ten variables that were examined in this research, 5 variables including motivation to learn, scientific ambition, confidence in future career, psycho-social atmosphere of the university and motivational activities of the professor have a mean above 3 (average).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • training
  • motivation
  • willingness to learn
  • effective learning