تعیین ابعاد و مولفه‌های کیفیت در آموزش حین خدمت در ارتش ج.ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت-مدیریت رسانه،مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

هدف:هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین ابعاد ومولفه های کیفیت درآموزش حین خدمت در ارتش ج.ا.ایران است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است.از نظر پارادایم پراگماتیسم ، از نظر رویکرد کیفی بااستراتژی تحلیل تم و از حیث هدف کاربردی اﺳﺖ که داده های این پژوهش از طریق مصاحبه به روش نیمه ساختمند با 13 نفر از خبرگان و فرماندهان  در اواخر سال 1399 جمع آوری شده است.جامعه آماری این پژوهش تمامی خبرگان، فرماندهان و کارکنان ارتش ج.ا.ایران  در حوزه آموزش تشکیل داده اند.روایی داده هایپژوهش از طریـق تعیین دقیق جامعه آماری، انتخـاب درسـت نمونـه پـژوهش و طراحـی پرسـش هـای مصـاحبه براساس پژوهش های پیشین محقق شده است. در انجام مصاحبه ها نیـز بـه منظـور دسـت یـابی بـه روایی تفاسیر با استفاده از حلقه های بـازخور و بیـان مصـادیق مربـوط بـه سـؤالات، تـلاش شد مصاحبه در مسیر مورد نظر جریان داشته باشد.
دراین پژوهش برای تعیین ابعاد و مولفه های کیفیت آموزش حین خدمت از نظرات خبرگان و فرماندهان مرتبط با این حوزه استفاده شد که تعداد 6بعد و مولفه تاثیرگذار شناسایی شده اند.
نتیجه گیری:ابعادبرنامه-محتوا،رویکردها وروش های آموزش، فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشی، برنامه زمانی، انتقال آموزش-پیاده سازی آموخته ها  می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining dimensions and components of quality in in-service training in the Iranian army

نویسنده [English]

  • sajad farhang
PhD in Management-Media Management, Lecturer at Imam Ali Official University (AS)
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of the current research is to determine the dimensions and components of quality in in-service training in the Iranian Army.
Methodology: This research is of a descriptive-survey type. In terms of pragmatism paradigm, in terms of qualitative approach with theme analysis strategy and in terms of objective, it is practical that the data of this research is through semi-structured interviews with 13 experts and commanders in It was collected at the end of 2019. The statistical population of this research was formed by all the experts, commanders and employees of the Iranian Armed Forces in the field of education. Based on previous researches, it has been realized. In conducting the interviews, in order to obtain the validity of the interpretations, by using feedback loops and expressing examples related to the questions, the interview was tried to flow in the desired direction.
In this research, to determine the dimensions and quality components of in-service training, the opinions of experts and commanders related to this field were used, and 6 dimensions and influential components were identified.
Conclusion: The dimensions of the program are content, approaches and teaching methods, teaching space, teaching facilities and equipment, schedule, teaching transfer-implementation of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of training
  • in-service training
  • skills