عوامل و راهکارهای مؤثر بر ارتقاء شأن و منزلت کارکنان وظیفه در سازمان های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد امور فرهنگی مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 مدرس دانشگاه و دکتری مدییریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

زمینه و هدف: کرامت انسانی کارکنان محور توسعه و پیشرفت جامعه بوده و مستلزم رعایت و توجه جدی به آن است. کارکنان وظیفه
به عنوان بخش مهمی از منابع انسانی سازمان هایی نظامی جایگاه ویژه ای دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر و
راهکارهای مناسب ارتقاء شأن و منزلت کارکنان وظیفه، در سه سطح یگان، ارتش و خارج از سازمان )دولت، جامعه و خانواده( است .
روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی، از لحاظ - نوع برخورد با مسأله ی مورد بررسی و ورود به آن مطالعه ای میدانی استت و از نوع توسعه ای و کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده استت . جامعته آمتاری پژوهش شامل کارکنان پایور و وظیفه یک واحد نظامی است، بر این اساس، تعداد 56 تن پایور و 134 تن وظیفته و در مجمتوع 190 تتن نمونه آماری به پرسشنامه پاسخ دادند.
به ترتیب با فراوانی » به کارگیری براساس تخصص « و » بهبود امکانات رفاهی « ،» برخورد محترمانه « یافته ها: در سطح یگان 88 ، 71 و
62 به ترتیب با فراوانی » خدمت هدفمند « و » بومی سازی خدمت سربازی « ،» بهبود شرایط خدمت « ، ؛ در سطح ارتش 98 ، 79 و 40 و
به ترتیب با فراوانی » افزایش رضایت مندی سربازان « و » ارتقاء جایگاه خدمت سربازی « ؛ در خارج از سازمان 30 و 26 مؤثر هستند.
نتیجه گیری: مدیریت هوشمند موجب ارتقاء بهره وری سازمان و استفاده بهینه از توانمندی های کارکنان وظیفه و افزایش رضایت شغلی
آنان می شود، بنابراین در فرایند دریافت، توزیع و واگذاری آن ها به سازمان ها و یگان ها، باید مدیریت هوشمند براساس شغل، تخصص و
مدرک تحصیلی انجام شود. ایجاد منزلت اجتماعی برای کارکنان وظیفه و بهبود وضعیت اجتماعی آنان در جامعه نیز به همت و تتلا
همه آحاد جامعه بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors and solutions to improve the dignity of duty workers in military organizations

نویسندگان [English]

  • kiomars moladoost 1
  • mohsen najafi 2
1 Master's student of cultural affairs, cultural affairs management, Islamic Azad University
2 University lecturer and doctorate in public administration majoring in organizational behavior, Imam Ali Officer University (AS).
چکیده [English]

Background and purpose: The human dignity of employees is the center of development and progress of the society and it requires serious attention and respect. Duty staff As an important part of human resources, military organizations have a special place. The purpose of this research is to investigate the effective factors and
There are appropriate ways to improve the dignity of duty workers at three levels: the unit, the army, and outside the organization (government, society, and family).
Method: The present research is a descriptive survey type, in terms of - the type of dealing with the investigated problem and entering into it, it is a field study, and it is of a developmental and applied type. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Amtari University research includes the employees of a military unit, based on this, 56 employees and 134 employees and a total of 190 statistical samples responded to the questionnaire.
According to the frequency of "employment based on expertise" and "improvement of welfare facilities", "respectful treatment" findings: at the unit level, 88, 71 and
62 respectively with the frequency of "targeted service" and "localization of military service", "improving service conditions"; At the army level in 98, 79 and 40 and
respectively, with the frequency of "increasing the satisfaction of soldiers" and "improving the status of military service"; Outside the organization, 30 and 26 are effective.
Conclusion: Smart management improves the productivity of the organization and optimal use of the capabilities of the employees and increases job satisfaction Therefore, in the process of receiving, distributing and assigning them to organizations and units, intelligent management based on job, expertise and Degree to be done. Creating social dignity for duty workers and improving their social status in the society with hard work All members of society depend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The social position of duty workers
  • human resources of military organizations
  • job satisfaction of duty workers
  • promotion of the dignity of duty workers
  • social status soldiers