اولویت‌بندی چالش‌های مدیریت منابع انسانی آجا در حوزه کیفیت زندگی کاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، دانشگاه دافوس آجا

3 مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

بزرگ‌ترین سرمایه سازمان‌های موفق سرمایه انسانی است. بدون در نظر گرفتن مدیریت منابع انسانی در همه سازمان‌ها با چالش‌هایی مواجه است و این چالش‌ها ممکن است روند توسعه و پیشرفت سازمان را دچار اختلال نماید. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی چالش‌های مدیریت منابع انسانی آجا در حوزه کیفیت زندگی کاری کارکنان می‌باشد.
نوع تحقیق کاربردی می‌باشد و روش انجام این تحقیق بر اساس ماهیت موضوع پژوهش، اهداف وسعت و دامنه آن روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته انتخاب گردیده است. روش‌های جمع-آوری اطلاعات و داده‌ها به روش میدانی و کتابخانه‌ای می‌باشد و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، کارکنان ستاد آجا ، دارایی، معاونت طرح و برنامه ، و معاونت نیروی انسانی آجا مشغول انجام وظیفه هستند. نمونه‌گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای انجام‌گرفته است و حجم نمونه که با استفاده از فرمول آماری (کوکران) تعداد 94 نفر می‌باشد
جهت تجزیه تحلیل داده‌ها از آزمون کای 2 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مهمترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی آجا در حوزه کیفیت زندگی کاری مهمترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی آجا در حوزه کیفیت زندگی کاری، عدم رعایت عدالت بر مبنای شایسته‌سالاری، استعداد، تخصص و مهارت کارکنان، جوابگو نبودن ظرفیت‌های سازمانی برای نهادینه کردن نظام شایسته‌سالاری در سطح  آجا، ضعف در سامانه‌های ارزیابی و  مدیریت عملکرد کارکنان در سطح آجا، عدم توانایی آجا در اختصاص حقوق و مزایا به کارکنان به نسبت عملکرد آن‌ها، استرس زیاد در کارکنان آجا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the challenges of AJA human resources management in the field of quality of working life of employees

نویسندگان [English]

  • nasser shahlayi 1
  • mohsen darvishi 2
  • hamid reza anani 3
1 Associate Professor of Human Resource Management, Command University and Aja Headquarters
2 Master of Defense Management, Davos Aja University
3 Lecturer of Imam Ali (AS) Officer University
چکیده [English]

The biggest capital of successful organizations is human capital. Irrespective of human resource management in all organizations, it faces challenges and these challenges may disturb the process of development and progress of the organization. The purpose of this research is to prioritize the challenges of human resources management of Aja in the field of quality of working life of employees.
The type of research is applied, and the method of conducting this research was chosen based on the nature of the research topic, the objectives, scope and scope of the descriptive research method with a mixed approach. The methods of collecting information and data are field and library methods, and the tools of collecting information and data are interviews and questionnaires. The statistical community, the staff of AJA Headquarters, Finance, Vice President of Plans and Programs, and Vice President of Human Resources of AJA are busy performing their duties. Sampling was done using stratified random method, and the sample size using the statistical formula (Cochran) is 94 people.
Chi-2 test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. Data analysis showed that the most important challenges of AJA human resources management in the field of quality of work life, the most important challenges of AJA human resources management in the field of quality of work life, non-compliance with justice based on meritocracy, talent, expertise and skills of employees, non-responsiveness of organizational capacities for institutionalization The meritocratic system at the AJA level, weakness in the evaluation systems and performance management of employees at the AJA level, the inability of AJA to assign salaries and benefits to employees in proportion to their performance, are high stress in AJA employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • quality of work life
  • AJA employees