مبانی تدریس: فلسفه ای برای تعلیم و تربیت نظامی در دانشگاه افسری امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه افسری امام علی)

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر جمع آوری جنبه های شعور متعارف مناسب برای ترویج تدریس مؤثر در بین استادان در محیط دانشگاه افسری امام علی )ع( به منظور پرورش مهارت تصمیم گیری در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی )ع( است. روش: مقاله حاضر به لحاظ ماهیت جزء تحقیقات کیفی است که به روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات با استفاده از سند کاوی در کتابخانه و متون مکتوب اعم از کتاب، مقاله و دیدگاه های صاحب نظران فلسفه ی تعلیم و تربیت و نیز منابع مکتوب درزمینه ی روش تدریس و آموزش تصمیم گیری صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل به این شکل انجام شده است که پس از مطالعه ی عمیق فلسفه ی تدریس به استخراج راهبردهای مناسب برای آموزش تصمیم گیری پرداخته ایم. سطح تحلیل در این پژوهش، توصیفی تفسیری است. یافته ها: این - تحقیق نشان داد که مهارت تصمیم گیری را می توان با استفاده از راهبردهای تدریس مناسب تقویت
کرد. نتیجه گیری: استادان مؤثر کسانی هستند که به خوبی در نقش خود، به عنوان تسهیل کننده و مربی برای پرورش مهارت تصمیم گیری در دانشجویان آشنا باشند و دانشگاه افسری امام علی )ع( وظیفه دارد توانایی هایی را که استادان برای تبدیل شدن به استاد مؤثر نیاز دارند را توسعه دهد. یکی از این راهکارها برای توسعه این توانمندی ارائه دستورالعمل های مناسب در مورد انواع روش های و راهبرد های تدریس است تا استادان خود را با توجه به دنیای مدرن به روز نگه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Teaching: A Philosophy for Military Education at Imam Ali Officer University

نویسنده [English]

  • alireza moghadam
Doctor of Philosophy of Education and lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this article is to collect aspects of conventional intelligence suitable for promoting effective teaching among professors in the environment of Imam Ali (AS) Officer University (in order to develop decision- aking skills in students of Imam Ali (AS) Officer University. Method: The present article In terms of nature, it is a qualitative research that has been done by analytical-inferential method.Collecting information using document mining in the library and written texts, including books, articles and views of experts in the philosophy of education, as well as written sources in the field. The teaching method and teaching decision making has been done.The analysis has been done in such a way that after in-depth study of teaching philosophy, we have extracted appropriate strategies for decision making teaching.The level of analysis in this research is descriptive and interpretive. This research has shown that decision-making skills can be strengthened by using appropriate teaching strategies کرد. Conclusion: Effective professors are those who are well acquainted with their role as facilitators and instructors to develop decision-making skills in students. One way to develop this capability is to provide appropriate instruction on a variety of teaching methods and strategies to keep their teachers up to date with the modern world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • Imam Ali Officer University
  • Decision Making