ارائه مدل مفهومی مدیریت جهادی؛ مبتنی بر متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی؛ دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری

2 دکتری مدیریت بازرگانی دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مفهومی مدیریت جهادی مبتنی بر متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل متن بیانیه گام دوم انقلاب است که تحلیل و مفهوم پردازی موضوع موردنظر با استفاده از فرایند نظام مند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. روایی تحقیق از طریق فرایند کدگذاری در دو زمان مختلف توسط پژوهشگر و پایایی نیز با استفاده از چهار معیار معرف پارکر و رافی ) 1883 ( ارزیابی شد. یافته ها حاکی از 711 کدباز، 81 کد محوری و 11 کد انتخابی است. نتایج نیز در قالب الگویی مفهومی با شش متغیر شامل؛ عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای مدیریت جهادی ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a conceptual model of jihadi management; Based on the text of the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • mohammad amin ayini 1
  • seyed najm e din mosavi 2
1 PhD student in Public Administration; Faculty of Economics and Administrative Sciences
2 PhD in Business Management Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a conceptual model of jihadi management based on the text of the statement of the second step of the Islamic Revolution. The method of the present research is applied in terms of purpose and exploratory research in terms of the data approach of the foundation. The statistical population includes the text of the statement of the second step of the revolution that the analysis and conceptualization of the subject has been done using a systematic process of open, central and selective coding. The validity of the research was assessed through the coding process at two different times by the researcher and the reliability was assessed using four criteria identifying Parker and Rafi (1883). A conceptual model with six variables including; causal, contextual, intervening, central phenomenon, strategies and consequences of jihadi management are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • the statement of the second step of the revolution
  • the data theory of the foundation