شناسایی نقش نیروی انسانی در موفقیت فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

همپایی فناورانه از مهم ترین راهبردهای کاهش شکاف فناورانه بین کشورهای متأخر با رهبران فناوری است، که در این
فرآیند کشورهای متأخر با تقلید، جهش و سرمایهگذاری می توانند فاصله خود را با رهبران کاهش دهند. صنعت دفاعی
کشور طی فرآگرد فرارسی فناورانه، توانمندی های فناورانه موردنیاز بخش های مختلف خود را توسعه داده است که در نتیجه
منجر به کاهش شکاف فناورانه موجود و افزایش توان رقابتی کشور در حوزه دفاعی شده است. در این راستا موفقیت فرارسی
فناورانه در صنایع دفاعی نیازمند بکارگیری نیروی انسانی متخصص است. در این امتداد، نقش نیروی انسانی متخصص در
فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع کشور در پژوهش حاضر مورد شناسایی و تبیین قرارگرفته است. پژوهش حاضر
ازنظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده ها از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و بخش صنایع دفاعی و به شیوه
تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAXQDA ، احصاء شده است. یافته ها نشان میدهد پنج عامل اصلی "یادگیری
فناورانه"، "پایه دانش"، " تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسعه "، "نظام ها و شبکه نوآوری" و "سرمایه انسانی" به عنوان
ابعاد قابل توجه نقش نیروی انسانی در موفقیت فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع قابل توجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the role of manpower in the technological success of the maritime defense sector

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi maleki karam abad 1
  • manoochehr manteghi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Faculty member of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Technological synergy is one of the most important strategies to reduce the technological gap between recent countries and technology leaders, which in this The process of later countries can reduce their distance from leaders by imitation, leap and investment. Defense industry The country has developed the technological capabilities required by its various departments during the technological transformation process, which as a result It has reduced the existing technological gap and increased the country's competitiveness in the field of defense. Success in this regard Technology in the defense industry requires the use of specialized manpower. Along this line, the role of specialized manpower in Technological approach of marine industries of the country's defense sector has been identified and explained in the present study. current study In terms of purpose, exploratory and how to do it is qualitative. Data from interviews with academic experts and the defense industry department and in style Content analysis is done using MAXQDA software. Findings show five main factors of "learning "Technology", "Knowledge Base", "Development and Implementation of Indigenous Development Model", "Innovation Systems and Networks" and "Human Capital" as Significant dimensions of the role of manpower in the technological success of the maritime defense sector are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological escape
  • defense industry
  • human capital