بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری خانواده بر مؤلفه های تاب آوری خانوادۀ والدین نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3 مدرس دانشکده مدیریت و علوم نظامی دانشگاه افسری امام علی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزش تاب آوری خانواده و بررسی اثربخشی آن بر مؤلفه های تاب آوری خانوادۀ والدین نظامی انجام شد. روش: جامعه مورد بررسی برای انتخاب گروه‌های آزمایش و کنترل شامل 500 خانواده نظامی و برای تعیین اثربخشی مداخلات آموزشی شامل 34 خانواده نظامی  بود که از طریق روش‌های نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌ مؤلفه های تابآوری خانواده والش در پیش آزمون، پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش که بین دو گروه تعیین‌شده به‌عنوان گروه آزمایشی و گواه پس از اجرای بسته آموزشی و انجام مداخلات روان‌شناختی، تفاوت معناداری در زمینه مؤلفه های نظام باورها و الگوهای سازمانی تابآوری خانواده وجود دارد که این تفاوت را می‌توان متأثر از مداخلات آموزشی انجام‌شده و شرکت اعضای گروه آزمایشی در بسته آموزش تاب آوری خانواده دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of family resilience training on the components of family resilience of military parents

نویسندگان [English]

  • mehdi dadashi 1
  • reza karaminia 2
  • yaser haji agha nejad 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
2 Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
3 Lecturer at the Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to develop a family resilience education package and evaluate its effectiveness on the resilience components of military parents. Method: The study population consisted of 500 military families to select experimental and control groups and 34 military families to determine the effectiveness of training interventions that were selected through purposive sampling methods. Also, the Walsh family resilience questionnaire in pre-test and post-test was used to examine the research variables. Results: The results of this study show that there is a significant difference between the two groups designated as experimental and control groups after the implementation of the educational package and psychological interventions in the components of belief systems and organizational patterns of family resilience that this difference can be influenced by educational interventions. The participation of the members of the experimental group in the family resilience training package was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • family resilience components
  • military families
  • family resilience training package