تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی آجا با نقش میانجی قابلیت انباشت دانش و نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی

چکیده

سرمایه اجتماعی از مفاهیم مهم سازمانی است که وجود آن برای ایجاد همبستگی و اعتماد و رسیدن به اهداف سازمانی
لازم می باشد. همچنین این مفهوم، منبعی از دانش است که رسیدن به نوآوری سازمانی را تسهیل میکند. هدف این
تحقیق، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انباشت دانش و نقش تعدیل گری فرهنگ
سازمانی است که در ارتش ج.ا.ا انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده -
ها، در زمره تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. پرسشنامه 37 سوالی از طریق نمونه گیری تصادفی در بین 114 نمونه
آماری در ستادهای آجا در شهر تهران توزیع شد. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار SMARTPLS نشان داد که سرمایه
اجتماعی بر انباشت دانش و نوآوری سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر سرمایه اجتماعی با میانجی گری
انباشت دانش بر نوآوری سازمانی هم مورد تایید قرار گرفت. بالاخره، نقش تعدیل گری فرهنگ سازمانی در رابطه بین
انباشت دانش و نوآوری سازمانی تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on AJA organizational innovation with the mediating role of knowledge accumulation and the moderating role of organizational culture

نویسندگان [English]

  • mohsen farmahini farahani 1
  • asghar mohammadi fateh 2
  • seyed ali khalili 3
1 Graduate of Executive Management
2 Faculty member of the Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
3 PhD student in Strategic Management, National Defense University
چکیده [English]

Social capital is one of the important organizational concepts whose existence is to create solidarity and trust and achieve organizational goals It is necessary. It is also a source of knowledge that facilitates the achievement of organizational innovation. The purpose of this Research on the effect of social capital on organizational innovation with the mediating role of knowledge accumulation and the role of culture adjustment It is an organization that has been carried out in the army of the Islamic Republic of Iran. The research method is descriptive and applied in terms of data collection - Are in the category of correlation research. Questionnaire of 37 questions through random sampling among 114 samples Statistics were distributed at AJA headquarters in Tehran. The results of data analysis in SMARTPLS software showed that capital Social has a positive and significant effect on the accumulation of knowledge and innovation of the organization. Also the impact of social capital through mediation Knowledge accumulation on organizational innovation was also confirmed. Finally, the moderating role of organizational culture in the relationship between Accumulation of knowledge and organizational innovation was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge accumulation
  • social capital
  • organizational innovation
  • organizational culture
  • AJA