طراحی مدل پویای پیشبینی میزان پذیرش دستورات توسط کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

با توجه به اهمیت پذیرش دستورات صادره توسط کارکنان برای سازمانهای آینده، تحقیق
حاضر با هدف طراحی مدل پویای پیشبینی میزان پذیرش دستورات توسط کارکنان انجام
شده است. در این پژوهش به منظور شناسایی روابط بین متغیرها از مصاحبه عمیق با 19
نفر از خبرگان استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته، تبیینی و کاربردی توسعه - -
ای است. جهت ارائه مدل تحقیق از روش سیستم پویا و نرم افزار ونسیم استفاده گردیده
است. نتیجه تحقیق ارائه مدل پویای پیشبینی میزان پذیرش دستورات توسط کارکنان
است که به مدیران و فرماندهان کمک میکند تا پس از شناسایی سطح پذیرش مورد نیاز
کارکنان خود، از سیستم پویای ارائه شده برای تنظیم ابعاد سیستم و بدست آوردن سطح
مطلوب پذیرش کارکنان بهرهبرداری نمایند. مقایسهی سناریوهای مختلف تحقیق نشان
دهنده آن است که مهمترین عامل موثر بر پذیرش دستور توسط کارکنان، مقبولیت
دستوردهنده است و سایر مولفهها شامل: ارتقاء سطح اقدامات مدیریت منابع انسانی، قابلیت
دستور گیرنده، ویژگی های دستور و عوامل زمینه ای به ترتیب در اولویت های بعدی قرار
دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a dynamic model for predicting the acceptance of orders by employees

نویسندگان [English]

  • majid maleki 1
  • mohsen habibi 2
1 PhD in Public Management, Human Resources Management and Lecturer at Imam Ali (AS) Military University
2 Graduate of Human Resources Management and lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

Given the importance of accepting orders issued by employees for future organizations, research
The present is done with the aim of designing a dynamic model for predicting the acceptance of orders by employees
Has been. In this study, in order to identify the relationships between variables from an in-depth interview with 19
Experts have been used. The present research is of mixed, explanatory and applied development type - -
Is. Dynamic system method and Wensim software were used to present the research model
Is. The result of the research is the presentation of a dynamic model for predicting the rate of acceptance of orders by employees
It helps managers and commanders to identify the required level of acceptance
Employees, from the dynamic system provided to adjust the dimensions of the system and get the level
It is desirable to take advantage of the acceptance of employees. Comparison of different research scenarios
Donor is the most important factor influencing the acceptance of orders by employees, acceptability
It is instructive and other components include: upgrading the level of human resource management measures, capability The client, command properties, and underlying factors are next in line have.