کشف و احصا مولفه های الگوی اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه با رویکرد گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)

4 دکتری مالی، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

طراحی ساختارها و نهادهای متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامی دغدغه ای است که همواره فراروی
اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان بوده است. اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم های
بین المللی مطرح شده است. از طرفی دیگر در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مشارکت مردم به عنوان کنشگر
فعال و توصیه به جوانان برای پیشرفت و ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم
قابلیت های بازار سرمایه اما نقش آن در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی همواره کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
روش شناسی پژوهش حاضر از نوع کیفی است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های آزاد و نیمه
ساخت یافته با 11 تن از خبرگان و فعالین بازار سرمایه جمع آوری گردیده است. تحلیل داده ها از روش
تماتیک مبتنی بر کدگذاری 7مرحله ای با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام شده است. یافته های پژوهش
بیانگر این است که استقرار اقتصاد مقاومتی مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی مشتمل بر شش تم اصلی می
باشد که بصورت فرآیندی و تدریجی اتفاق می افتد که عبارتند از: توسعه بازار سرمایه، شفاف سازی اقتصادی و
ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری، افزایش تولید داخلی، قطع وابستگی به اقتصاد دولتی و خصوصی سازی
اقتصاد، ثبات اقتصادی و همسویی با عدالت اقتصادی. قابل ذکر است استقرار هر کدام از تم های اصلی با پیاده
سازی پیش زمینه تم ها )که در الگوی مفهومی تحقیق اشاره شده( کمک به استقرار اقتصاد مقاومتی در بازار
سرمایه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discovering and counting the components of the resistance economy model in the capital market with the approach of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • reza tehrani 1
  • seyed mojtaba mirlohi 2
  • ebrahim hajipoor 3
  • seyed hasan hoseini 3
  • mohammad mahdi 4
1 Professor, University of Tehran
2 Assistant Professor Shahroud University of Technology
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
4 Doctor of Finance, Lecturer at Imam Ali Military University
چکیده [English]

Designing structures and institutions in accordance with the principles and goals of the Islamic system is a concern that always arises
He was a Muslim thinker and expert. Resistance economics is a literature that deals with sanctions
International has been raised. On the other hand, in the statement of the second step of the Islamic Revolution, the participation of the people as activists
Active and advising young people to progress and create a new Islamic civilization has been considered. On the contrary
Capital market capabilities but its role in implementing a resistance economy has always been less considered.
The methodology of the present study is qualitative. Research data using free and semi-open interviews
The structure has been collected with 11 experts and capital market activists. Data analysis of the method
The thematic is based on 7-step coding using Nvivo software. Research Findings
It indicates that the establishment of a resistance economy based on the second step of the Islamic Revolution consists of six main themes.
It happens in a process and gradual way, which are: capital market development, economic transparency and
Creating a safe environment for investment, increasing domestic production, cutting dependence on the state economy and privatization
Economy, economic stability and alignment with economic justice. It is worth mentioning the deployment of each of the main themes on foot
Creating the background of the themes) mentioned in the research conceptual model (helping to establish a resilient economy in the market
It invests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • resistance economy
  • capital market
  • popular economy