طراحی مدل مفهومی سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد سرمایههای انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت دانشکده مدیریت

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه های انسانی در بخش دفاع، پیشنیاز پیشرفت و پویایی سازمانها و صنایع دفاعی کشور هستند.
در این امتداد، راه پیشرفت متضمن یک فرض جالب توجه است؛ فرض قیام علیه وضع موجود به منظور
حرکت به سمت اهداف تعیینشده و نیل به وضع مطلوب، پس عزم افراد جزم می شود تا شرایط را
تغییر دهند؛ راهی برای گذار از امروز به فردای بهتر کشف شود؛ راهی قابل اعتماد و راهیان، با تمرکز بر
آسیب های احتمالی و نواقص راه و به طور مستمر راه خویش را از کژراههها، بازیابند. اشتباهات را باید
به خاطر سپرد و راه های جدید منطبق بر راه اصلی را بازپردازی کرد و این ها نیازمند برخورداری از یک
سیستم ارزشیابی عملکرد دقیق است. ارزشیابی دقیق و بهینه عملکرد سرمایههای انسانی دفاعی،
پیششرط اساسی بهرهمندی از توانمندی سرمایههای انسانی دفاعی است. از طرف دیگر، ارزشیابی
عملکرد دقیق نیازمند برخورداری از سیستم پشتیبان کارآمد است. سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد،
یک سیستم اطلاعاتی تخصصی است که فراخور ضرورت های مدنظر ارزشیابان، طراحی میشود و
اطلاعات مورد نیاز آن ها را در زمان و قالب مناسب در اختیار آنان قرار می دهد. پژوهش حاضر ضمن
بررسی و تدقیق مفهوم ارزشیابی عملکرد، مدل مفهومی سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد مدیریت
سرمایههای انسانی دفاعی را به روش تجزیه و تحلیل سیستمی مبتنی بر مساله طراحی و ارایه نموده
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model of a support system for evaluating the performance of human capital

نویسندگان [English]

  • behnam abdi 1
  • ali asghar poorezat 2
1 Head of the Management Department of the School of Management
2 Professor, Faculty of Management, University of Tehran,
چکیده [English]

Human resources in the defense sector are a prerequisite for the development and dynamism of the country's defense organizations and industries.
Along the way, the path to progress involves an interesting assumption; Assuming an uprising against the status quo in order
Move towards the set goals and achieve the desired situation, so people are determined to make the situation
Change; Discover a way to transition from today to a better tomorrow; A reliable way and path, with a focus on
Possible injuries and road defects and continuously recover their way from the detours. Mistakes must be made
Memorized and redefined new ways to match the main way, and these require a
The performance appraisal system is accurate. Accurate and optimal evaluation of the performance of defense human resources,
The basic precondition for benefiting from the capability of defense human capital is. On the other hand, evaluation
Accurate performance requires an efficient backup system. Performance evaluation support system,
It is a specialized information system that is designed to meet the needs of the evaluators
Provides them with the information they need at the right time and in the right format. The present study
Examining and refining the concept of performance appraisal, the conceptual model of management performance appraisal support system
Design and present defense human resources through problem-based system analysis
Is.