فهم فرایند جانشین پروری استعدادهای سرمایه انسانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدة مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

جانشین پروری یکی از دغدغه های مهم مدیریت سرمایه های انسانی و استعدادهای سازمان هاست. از طریق مدیریت مناسب فرایند جانشین پروری است که می توان اثربخشی و کارایی سازمانی آینده را تضمین کرد. در این پژوهش کیفی سعی شده فرایند جانشین پروری در ارتش تئوریزه گردد. بر همین اساس از طریق مصاحبه با 15تن از مدیران عالی و سیاستگذاران این حوزه با استفاده از شیوه  نظریه داده بنیاد الگوی جانشین پروری متناسب با سازمان آجا احصاء گردید. الگوی حاصل نشان می دهد که جانشین پروری در ارتش از طریق چهار مرحلۀ شناسایی استعدادهای فرماندهی و مدیریت، شکل گیری خزانه استعداد، ارزیابی و انتخاب استعدادها، پرورش و توسعه جانشین منتخب صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the process of replacing human capital talent in the army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mansour Khairgoo 1
  • Hassan Danaeifard 2
  • Nasser Abbaszadeh 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Succession planning is one of the most important concerns of human capital management and talents of organizations. Through proper management of the succession process, effectiveness and efficiency can be achieved The organization guaranteed the future. In this qualitative research, an attempt has been made to theorize the process of succession training in the army. Accordingly, through interviews with 15 top executives and Policymakers in this field were counted using the data theory method of the Succession Modeling Foundation in accordance with the AJA organization. The resulting model shows that succession training in the army is done through four stages of identifying command and management talents, forming a talent treasury, evaluating and selecting talents, nurturing and developing the selected successor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession breeding
  • talent management
  • human capital
- ابوالعلایى، بهزاد و غفارى، عباس (1393)، مدیران آینده، مبانى نظرى و تجارت علمى برنامه هاى استعداد یابى و جانشین پرورى مدیران، تهران، انتشارات مدیریت صنعتى، چاپ دهم.
- بوربور جعفری، مریم و احمدوند، سهراب (1395)، جانشین پروری مقدمه جانشین سازی، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
- بهشتی فر، ملیکه، نکوئی مقدم، محمود، پورکیانی، مسعود (1392)، جانشین پروری: خلق خزانه استعدادها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشر راه تندرستی.
- پورصادق، ن، پیری، ش، و خاتمی، ب (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه جانشین پروری مدیران؛ مطالعه موردی، فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی،7 (2) 19 تا 36.
- چترچی، نوش آفرین و طبری، طراحی نظام مدیریت جانشین‌‌پروری در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ)، تامین‌ اجتماعی 14 (4)، 157ت 185.
- زین الدینی بیدمشکی، ز (1390)، سنجش میزان آمادگی آموزش عالی برای اجرای برنامه جانشین پروری و مدیریت استعداد، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی أرشد در رشته مدیریت آموزشی، به راهنمایی فریبا عدلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)
- غیاثی ندوشن، س، پرداختچی، م.ح، دری، ب. و فراست‌خواه، م (1391)، تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 19(6)، 7 تا 49.
- قلی پور، آ، پورعزت، ع.الف. و سبک رو، م (1390)، کاربست مدل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین پروری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1(3)، 119 تا 139.
- کریمی، عبداله، تیموری، هادی، شاهین، شائمی برزکی، علی (1398)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشین‌پروری، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، 6، 95 تا 108.
- گای، ماتیو و سیمز، دوریس (1388)، توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری، ترجمه: نسرین جزنی، تهران، انتشارات سرآمد
- منصوری جلیلیان، الف. وصوفی، ع.ر (1392)، جانشین پروری مدیران و فرماندهان ناجا، ابعاد و اعتبار سنجی بر أساس تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، فصلنامه نظارت و بازرسی، 23 تا 31.
- هادی‌زاده مقدم، الف. و سلطانی، ف (1390)، تبیین مؤلفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری در سازمان، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،10(3)، 39 تا 82.
- هزارجریبی جعفر، سیدنقوی میرعلی (1396)، کولیوند علیرضا، الگوی جانشین پروری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‎
Abili, KH., Rahmati, S. (2015). Talent management: new approach in human resource management, Tehran: Ayllar publisher.
Anaraki Ardakani, D., Hassanpoor, A., Abdollahi, B., Abbasian, H. (2018). Cognitive Understanding of Talent Management: Application of the Treasury Network Structuralism. Journal of Research in Human Resources Management, 9(4):1-30.
Armstrong M. (2014). Armstrong’S Handbook of Human resource management practice. Thirteenth edition. Printed and bound in Great Britain by Cambridge University Press.
Byham W. C (2002). A new look at succession managemen. Ivey Business Journal. 5(4), 66
Byham W. C (2002). A new look at succession managemen. Ivey Business Journal. 5(4), 66
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Conger, J, and Fulmer, R. (2003). Developing your leadership pipeline. Harvard Business Review, 81(12): 76
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall Upper Saddle River.
Davies, B., & Davies, B.J. (2010). Talent Management in Academies. International Journal of Educational Management, 24(5), 418-426.
Davis, T., Cutt, M., Flynn, N., & Mowl, P. (2016). Talent assessment: A new strategy for talent management. Routledge.
Deery, M., & Jago, L. (2015). Revisiting talent management, work-life balance and retention strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(3): 453-472.
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). “Qualitative Methods in Business Research”. London: Sage.
Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & González-Cruz, T. F. (2013). What is the meaning of ‘talent’in the world of work?. Human Resource Management Review,23(4):290-300.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory: Sociology Press, San francisco: University of California.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Glaser, B., & Strauss, A. (2006). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Groves, K.S. (2007). “Integrating leadership development and succession planning best practices”, Journal of Management Development, 239-260.
Helton, K. A., & Jackson, R. D. (2007). “Navigating Pennsylvania's dynamic workforce: Succession planning in a complex environment”. Public Personnel Management, 36(4), 335- 347
Helton, K.; Jackson, R. (2007), “Navigating Pennsylvania’s dynamic workforce: Succession planning in a complex environment”, Public Personnel management, 335-347.
Herrera, F. (2002). “Demystifying succession planning”. Employment Relations Today, 29(2), 25–31.
Hills, A (2009). Succession Planning or smart Talent management, idustrial commercial Traning. 41(1), 11.
Hills, A (2009). Succession Planning or smart Talent management, idustrial commercial Traning. 41(1), 11.
Ingram, T. (2016). Relationships between talent management and organizational performance: the role of climate for Creativity. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3):195-205.
Ip, B. (2009). “Planning and controlling business succession planning using quality function deployment”. Total Quality Management, 20(4), 363–379.
Jarrell, K. M., & Pewitt, K. C. (2007). Succession Planning in Government: Case Study of a Medium-Sized City. Review of Public Personnel Administration, 27(3), 297–309.
KehindeJ. (2012). Talent Management: Effect on Organization Performances. Journal of Management Research,4(2):178-186.
Khoreva, V., Vaiman, V., & Van Zalk, M. (2017). Talent management practice effectiveness: investigating employee perspective. Employee Relations,39(1):19-33
Kim, S (2003). Linking employee assessments to succession planning. Public Personnel Management. 32(4), 415
Kontoghiorghes, C. (2016). Linking high performance organizational culture and talent management: satisfaction/motivation and organizational commitment as mediators. The International Journal of Human Resource Management, 27(16):1833-1853.
Krishnan, T. N., & Scullion, H. (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource Management Review,27(3):431-441.
Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985).”Naturalistic Inquiry”, Beverly Hills, CA: Sage.
Lynn, D. B. (2001). “Succession management strategies in public sector organizations: Building leadership capital”. Review of Public Personnel Administration, 21(2), 114–132
McDonnell, A., Collings, D. G., Mellahi, K., & Schuler, R. (2017). Talent management: a systematic review and future prospects. European Journal of International Management, 11(1), 86-128.
Motwani, J; Levenburg, Nancy M.; Schwarz, Thomas V.; and Blankson, C, (2006). “Succession Planning in SMEs: An Empirical Analysis”. Peer Reviewed Articles. P. 3
Mou, Q.; Xu, Z.; Liao, H. An intuitionistic fuzzy multiplicative best-worst method for multi-criteria group decision making. Inform. Sciences 2016, 374, 224–239.
Mullen, P. M. (2003). Delphi: myths and reality. Journal of health organization and management.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Human resource management: Gaining a competitive advantage. New York, NY: McGraw-Hill Education.
Rothwell, W.J. (2010). Effective succession planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within. 4th edition, New York, American Management Association.
Rothwell, W.J. (2010). Effective succession planning: Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from Within. 4th edition, New York, American Management Association.
Schuler, R. S. (2015). The 5-C Framework for Managing Talent. Organizational Dynamics, 44:47-56.
Stadler, K. (2011). Talent Reviews: The key to effective succession management, business strategy series, 12(5), 264-271.
Strauss A, Corbin J. (1998),” Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques”. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tafti, M. M., Mahmoudsalehi, M., & Amiri, M. (2017). Critical success factors, challenges and obstacles in talent management. Industrial and Commercial Training,49(1):15-21.
Taylor, T., McGraw, P (2004). Succession Planning Practices in Australian Organizations. International Journal of Manpower. 25(8), 741
Wolfred, T. (2008). “Building leaderful organizations: Succession planning for nonprofits”. Annie E. Casey Foundation Executive Transition Monograph Series,6.