ارزیابی شاخص های مکان یابی تیپ 116مکانیزه هجومی نزاجا با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پدافندغیرعامل گرایش امنیت ملی

2 استادیار سیاست گذاری عمومی دانشکده علوم و فنون فارابی

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی شاخص های مکان یابی تیپ 116 مکاه با رویکرد پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی هست. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری مشتمل بر 21 نفر از فرماندهان شاغل در تیپ 116 مکاه است که با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، از آزمون آماری کلموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است. یافته های تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که تیپ 116 مکاه وضعیت مناسبی از لحاظ ارزیابی شاخص های مکان یابی با رویکرد پدافندغیرعامل دارد. همچنین از بین ارزیابی شاخص های مکان یابی تیپ 116 مکاه با رویکرد پدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی شاخص دسترسی، با مقدار 795/15 بیشترین تعامل و شاخص اجتماعی- اقتصادی با مقدار 393/14 کمترین تعامل، شاخص طبیعی- جغرافیایی- زیست محیطی با مقدار 024/0- مؤثرترین عامل و شاخص دسترسی با مقدار 459/0 تأثیرپذیرترین عامل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of positioning in the land survey of the 116th Mekah Nezaja Brigade

نویسندگان [English]

  • mohsen imani nasab 1
  • Abdalreza Bagheri 2
1 university farabi
2 Asociat nodleghin farabi university
چکیده [English]

The purpose of this research is to answer the question: "How does positioning play its role in the territorial training of the 116th Makah Brigade?". Descriptive and case-based research method was prepared using a sample size of 33 expert experts, and Cronbach's alpha method (with a coefficient of 897.) was used to determine the reliability of the present research questionnaire.
The research findings using statistical tests indicate that:
The distance of the barracks to the urban population, the distance of the barracks from the highway and highway, the distance of the barracks from sensitive or important urban centers, the possibility of communication and telecommunication, the ability to move, move and maneuver troops in the barracks, being on the path of air corridors, the extent of exploitation of natural hazards Inside the barracks, access to suitable transportation routes, proximity to the main routes of energy transmission sources, the ability of the barracks to use air defense, The ability to provide ready resources, the ability to protect physically and the ability to physically protect the barracks are the components of the location of the 116th Makah Brigade; Based on the results of the research in this component, the index of the possibility of communication and telecommunications with an average of 8.58% has the largest role in the location component, and the index of the ability to monitor the areas around the barracks with an average of 5.13% plays the least role in location.
Key words: location, territorial preparation, 116th mechanized assault brigade

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • territorial preparation
  • 116th mechanized assault brigade