طراحی مدل تعالی سرمایه انسانی در بانک‌های تجاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آراد واحد تهران مرکز

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تبیین مدل تعالی سرمایه انسانی در بانک‌های تجاری ایران است. پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع آمیخته (کیفی و کمی) می‌باشد که در قسمت کیفی از روش داده‌بنیاد و در قسمت کمی از روش پیمایشی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدیران و اساتید حوزه مدیریت به تعداد 11 نفر و به‌صورت هدفمند قضاوتی و از طریق اشباع نظری انتخاب گردید و در بخش کمی 380 نفر از کارکنان بانک‌های تجاری بود. ابزار گردآوری در بخش کیفی به‌صورت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی به صورت پرسشنامه بود. روایی و پایایی ابزارها به روش‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از طریق فن تحلیل مضمون و نرم‌افزارMAXQDA و در بخش کمی از تحلیل عاملی و از طریق نرم‌افزار SmartPls انجام شد. بر اساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، 115 کد باز، 23 کد محوری و هشت کد منتخب شامل؛ توسعه منابع انسانی، توسعه منش افراد، تعالی ارتباطی، برنامه ریزی منابع انسانی، حمایت جامع از تعالی، فرهنگ، سلامت کارکنان و تعالی فرایند رهبری به دست آمد. با استناد به رهیافت سیستماتیک در نظریه داده‌بنیاد، کدهای شناسایی شده در شش طبقه هسته‌ای شامل؛ شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، مقوله محوری، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. در نهایت شاخص‌های شناسایی شده در بخش کمی مورد اعتباریابی قرار گرفتند. لذا برای موفقیت در توسعه تعالی سرمایه انسانی، لازم است به مقوله‌های شناسایی شده و مفاهیم مرتبط با آن توجه کامل شود و با آگاهی کامل از آن‌ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the human capital excellence model in commercial banks of Iran

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Eskandari 1
  • Daryoush gholamzadeh 2
  • Ahmad Vedadi 2
1 Azadeh univercity
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design and explain the human capital excellence model in commercial banks of Iran. In terms of the nature of the data, the research is of a mixed type (qualitative and quantitative), which was used in the qualitative part of the database method and in the quantitative part of the survey method. The research participants were 11 managers and professors in the field of management and were selected in a purposeful judgment and through theoretical saturation, and in the quantitative part, there were 380 employees of commercial banks. The collection tool in the qualitative part was in the form of a semi-structured interview and in the quantitative part in the form of a questionnaire. The validity and reliability of the tools were confirmed in different ways. Data analysis was done in the qualitative part through thematic analysis technique and MAXQDA software, and in the quantitative part of the factor analysis and through the SmartPls software. Based on the analysis of interviews, 115 open codes, 23 central codes and eight selected codes include; Human resource development, character development, communication excellence, human resource planning, comprehensive support for excellence, culture, employee health and leadership process excellence were achieved. Based on the systematic approach in database theory, the codes identified in six core classes include; Causal conditions, background conditions, central category, intervening factors, strategies and consequences were placed. Finally, the indicators identified in the quantitative section were validated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • excellence
  • human capital
  • human capital excellence
  • commercial banks of Iran