بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف هویت اجتماعی و گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در بحث اقتصاد، همه مسئولیت ها را گردن سیاستمداران نیندازید، در واقع این مردم هستند که نقش مهم و حساس تری دارند. رهبری فرموده اند که ساختن اقتصاد برای مردم لازمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ما اساساً مردمی است. با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت اجتماعی در گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش‌های تحقیقات میدانی، تکنیک‌های پیمایش، ابزار پرسشنامه و نرم‌افزار SPSS می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه شامل افراد 18 سال به بالا در بین کارکنان نظامی می باشد. تعداد 376 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت، مستقیم و معنادار بین تمامی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش است. به عبارت دیگر به عنوان هویت اجتماعی (35/0) و شاخص های آن مانند هویت خانوادگی (44/0 = P)، هویت مذهبی (36/0 = P)، هویت قومی (30/0 = P)، هویت ملی (34/0 = P) و هویت فردی. در میان کارکنان، احتمال بیشتری برای گرایش به الگوهای اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت (22/0 =P)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between different dimensions of social identity and tendency towards resistance economy patterns among military personnel

چکیده [English]

Don't put all the responsibilities on the politicians, in fact, it is the people who have a more important and sensitive role. The leaders have said that building an economy for the people is a necessity of a resistance economy. Our resistance economy is basically popular. Considering the importance of resistance economy, this research aims to investigate the role of social identity in the trend towards resistance economy patterns using field research methods, survey techniques, questionnaire tools and SPSS software. The studied population includes people aged 18 and above among military personnel. 376 people were selected as the sample size using Cochran's formula. The findings indicate the existence of a positive, direct and significant relationship between all the independent variables and the dependent variable of the research. In other words, as social identity (0.35) and its indicators such as family identity (P = 0.44), religious identity (P = 0.36), ethnic identity (P = 0.30), national identity ( P = 0.34) and individual identity. Among the employees, there will be more possibility to tend to resistance economy patterns (P = 0.22).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patterns of resistance economy
  • social identity
  • military personnel