نقش مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه‌های نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سرمایه انسانی یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

حرکت پرشتاب تحولات علمی و فن‌آوری بویژه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، ضرورت تقویت روزافزون سازمان‌ها و مراکز نظامی را از رهگذر پیاده‌سازی فرآیندهای مبتنی بر مدیریت دانش در بدنه نیروهای مسلح، بیش از هر زمان دیگری روشن نموده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که مدیریت دانش در فرآیندهای مربوط به مهم‌ترین مؤلفه قدرت در نیروهای مسلح کشور یعنی سرمایه انسانی، نقش آفرینی نماید. حال اگر این عنصر حیاتی در قامت استاد و مربی به عنوان رکن اساسی دستگاه تربیت و آموزش و عامل اصلی آموزش، انتقال تجارب، رشد و تعالی آحاد سرمایه انسانی جلوه‌گر شود ضرورت پرداختن به مدریت دانش در مراکز آموزشی به موضوعی حیاتی مبدل میشود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه ها در یکی از دانشگاه‌های نظامی کشور انجام شده است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد که روایی آن براساس گزارش پژوهش رحیمی و همکاران (2011) مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برابر 0.92 حاصل شده است و همچنین یک پرسشنامه محقق‌ساخته با روایی 0.84 و ضریب آلفای کرونباخ 0.89، از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه جمع‌آوری و تحلیل آن با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه است که در این میان مؤلفه بیرونی‌سازی دانش بیش از سایر مؤلفه های مدیریت سرمایه انسانی را تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management in human resource management of Armed Forces universities (Case study: Human capital of a military university)

نویسندگان [English]

  • seyed Mohammadreza hoseini nejad mahani 1
  • reza hoveida 2
1 Department of Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Educational Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

The rapid movement of scientific and technological developments, especially in the fields of defense and security, has highlighted the need to strengthen organizations and military centers through the implementation of knowledge management processes in the armed forces, more than ever. The importance of this issue is doubled when knowledge management plays a role in the processes related to the most important component of power in the country's armed forces, namely human capital, if this vital element is manifested in the form of teacher and trainer, as the basic pillar of the education and the main factor of education, transfer of experiences, growth and excellence of human capital, the need for knowledge management in training centers of the Armed Forces will become a vital issue, the present study was conducted to investigate the role of knowledge management in the management of human capital of Armed Forces universities in one of the military universities of the country. The data of this study were confirmed by a standard questionnaire With of obtained by Cronbach's alpha method of 0.92 and also a researcher-made questionnaire with a validity of 0.84 and Cronbach's alpha coefficient of 0.89. It was collected and analyzed from all university professors using structural equation modeling based on partial least squares and SPSS and SmartPLS software. The results indicate a positive and significant effect of knowledge management on human capital management of Armed Forces universities, in which the component of knowledge externalization has affected more than other components of human capital management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Human Capital Management
  • Human Capital of Armed Forces Universities