بررسی تاثیر مولفه های کاری و ارائه الگوی مفهومی سامانه مدیریت دانش نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده فرماندهی و مدیریت، دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

سامانه مدیریت دانش نزاجا شامل مجموعه‌ای از افراد و فرآیندها که در جهت ایجاد، استخراج، ذخیره و بازیابی و بازنمایی دانش در سازمان عمل می کنند. با هدف شناخت هر چه بیشتر مدیران و فرماندهان در این مقاله الگوی مفهومی سامانه مدیریت دانش نزاجا با بررسی میزان تاثیر مولفه های کاری این سامانه ارائه شده است. به این منظور ضمن انجام مطالعه‌ای موردی در برخی سازمان‌های نظامی و با توجه به فرآیندهای کاری نزاجا، مولفه های کاری سامانه در قالب یک پرسش نامه استاندارد شده در شش دسته کلی تهیه گردید. پس از تشخیص جامعه آماری، پرسش نامه در اختیار مجموعه ای از کارشناسان نزاجا و خبرگان نظامی قرار گرفت و نهایتا پس از تجزیه و تحلیل لازم و اجزا مورد نیاز الگوی مفهومی سامانه مدیریت دانش در نزاجا با توجه به نتایج بدست آمده ارائه گردیده است. بر اساس نتایج اکتسابی دو نوع مولفه اصلی و درونی در سامانه مدیریت دانش نزاجا وجود دارد که مولفه های اصلی شامل: انسانی، فنی و نرم افزاری، روش محور، قوانین، تصمیم گیری و مولفه‌های درونی شامل مخزن دانش و مرکز دانش می‌باشد. از نتایج حاصله می توان به میزان متوسط تاثیر نرم افزارها در سامانه مدیریت دانش و میزان بسیار زیاد تاثیر فرآیندها و افراد در این سامانه اشاره نمود. از طرفی وجود این سامانه در کاهش خطاهای انسانی بسیار بیشتر از پیش بینی های قبلی رصد شده است و سامانه در افزایش مهارت ها و دانش کارکنان نیز بسیار موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of work components and presenting the conceptual model of the Nezaja knowledge management system

نویسندگان [English]

  • ali asghar Salarnezhad 1
  • mohamad mahdi 2
1 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nezaja's knowledge management system includes a set of people and processes that act to create, extract, store and retrieve and represent knowledge in the organization. With the aim of getting to know commanders as much as possible, in this article, the conceptual model of the Nezaja knowledge management system is presented by examining the effectiveness of the work components of this system. For this purpose, while conducting a case study in some military organizations and considering the work processes of Nazaja, the work components of the system were prepared in the form of a standardized questionnaire in six general categories. After identifying the statistical population, the questionnaire was given to a group of Nazaja military experts, and finally, after the necessary analysis and required components, the conceptual model of the knowledge management system in Nazaja has been presented according to the results obtained. Based on the acquired results, there are two types of main and internal components in the Nezaja knowledge management system, the main components include: human, technical and software, method-oriented, rules, decision-making, and internal components include the knowledge repository and knowledge center. From the results, it can be pointed out the average impact of software in the knowledge management system and the high impact of processes and people in this system. On the other hand, the existence of this system has been observed in reducing human errors much more than previous predictions, and the system is also very effective in increasing the skills and knowledge of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • knowledge management system
  • knowledge management system conceptual model
  • knowledge model
  • Nezaja system model