بررسی تأثیرات کارکردی مدیریت سازمانی دانشگاه در برساخت هویت اجتماعی دانشجویان (رویکردی کاربردی در توسعه مدیریت منابع انسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی

چکیده

یکی از رویکردهای متفاوت مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌محور مثل دانشگاه‌ به‌عنوان یک نظام اجتماعی، برساخت هویت اجتماعی دانشجویان است که شکل‌گیری آن تحت تأثیرات کارکردی مدیریت سازمانی به‌عنوان یک نظام اجتماعی با رویکرد تحلیلی جامعه‌شناختی در مطالعات علوم انسانی موردتوجه قرار نگرفته است. هدف اصلی پژوهش در بُعد نظری، بررسی تحلیلی و کاربردی شکل‌گیری فرایند هویت اجتماعی دانشجویان تحت تأثیرات کارکردی مدیریت سازمانی در دانشگاه به‌عنوان یک نظام اجتماعی است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه تهران با نمونه آماری 445 نفری است که با روش نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای به تفکیک دانشکده‌، مقطع تحصیلی و جنسیت به‌عنوان نمونه وضعی از کل دانشجویان ایرانی انتخاب شدند. روش مطالعه، کمی از نوع پیمایش بوده که با استفاده از شیوه‌های روش کیفی (تعیین اعتبار محتوایی و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه توجیهی به‌همراه پرسشنامه) و روش کمی اعتبار سازه‌ای (تحلیل عامل تأییدی و پیش‌آزمون) به‌صورت ترکیبی انجام‌شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته تبلت-محور بوده که بر اساس مبانی نظری پژوهش ساخته‌شده و روایی و پایایی آن با روش‌ آلفای کرون‌باخ به‌دست آمده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بر اساس آزمون پارامتری تی تک‌نمونه‌ای انجام شده است. یافته‌های نظری منجر به ارائه مدل کاربردی شکل‌گیری هویت اجتماعی دانشجویان تحت تأثیرات مدیریت سازمانی دانشگاه شده است. نتایج میدانی آزمون فرضیه‌ها نشان‌داد، مدیریت سازمانی دانشگاه به‌عنوان یک نظام اجتماعی نتوانسته در شکل‌گیری هویت اجتماعی دانشجویان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد؛ درنتیجه میزان مشارکت و تعهد دانشجویان نسبت به دانشگاه کاهش پیداکرده و انتظارات دانشگاه نسبت‌به دانشجویان برآورده نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Functional Effects of University Organizational Management on the Construction of Social Identity of Students (An Applied Approach to Human Resource Management Development)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ashrafi
Faculty member of Department of Social Science, Faculty of Management, Imam Ali University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the latest caring approaches in the management of social systems specially the knowledge-oriented organizations such as hospitals and universities is to take the advantages of social identity construction.
Objective: Social identity construction, as a multi-exemplar process compatible with social system in light of sociological and socio-psychological approach at macro-micro and integrative levels, has been left intact. To shed light on the issue, its social system-based construction in protecting the performance of individuals was addressed in this study.
Materials and Methods: To tackle the problem, a sample of 445 probabilistically stratified sampled students from Tehran University attempted a researcher-made tablet-rendered valid and reliable questionnaire. Actually, both content and construct validity measures of the instrument were checked through expert judgment and factor analysis, respectively and its reliability was estimated through Cronbach alpha correlational coefficient and one sample parametric t-test was run to test the main hypothesis.
Results: The findings supported the claim predicting direct effects of the functional deficiency of social system on lower effects of caring performance of social system in individuals' social identity construction(T=15).
Discussion and Conclusion: The applied results suggest that administrators play their own role as to the functional necessities of social system in paving the way for the participation and SI construction of individuals so that the best while most economical caring for their performance in line with the organizational objectives and ultimately a proper progress can be achieved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Identity
  • Social System
  • University Organizational Management, Social Identity Construction